Kreiraj glasački listić

Upišite naziv vaše Opštine/Općine i pogledajte kako će izgledati vaš glasački listić. Dodatno se upoznajte sa radom onih kandidata koji su u prethodnim mandatu bili na nekoj od zakonodavnih ili izvršnih funkcija.

HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (Sa koalicionim partnerima)

Predsjednik stranke:
Martin Raguž
http://www.hdz1990.org/

Izborne liste i koalicije za Izbore 2014.

HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA

Broj novih kandidata Broj ponovljenih kandidata Ukupan broj kandidata Procenat ponovljenih kandidata

332

19

351

5.41%

Poslanička mjesta 2010 - 2014. Funkcije u mandatu 2010 - 2014.

14

5

Vlada PK - Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta; Vlada PK - Ministarstvo unutrašnjih poslova; Vlada HNŽ - Ministarstvo prometa i veza ; Vlada HBŽ - Ministarstvo unutrašnjih poslova; Vlada SBK -Ministarstvo unutrašnjih poslova;

Procenat ispunjenosti obećanja partija
Ispunjena obećanja: Djelimično ispunjena obećanja: Neispunjena obećanja:

3%

14%

83%


Istinomjer analiza o učinku partije (više na istinomjer.ba):

Hrvatska demokratska zajednica 1990 (HDZ 1990) u svom izbornom programu za Opšte/opće izbore u Bosni i Hercegovini6 dala je ukupno 59 obećanja. HDZ 1990 je u mandatu 2010-2014 bio dio vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini, od početka do kraja ovog mandata, uključujući i tehnički mandat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u periodu od Opštih/općih izbora (oktobar 2010. godine) do formiranja prvog sastava Vijeća ministara BiH (januar 2012. godine). Od ukupnog broja obećanja, 29 se odnosilo na ciljeve i aktivnosti na državnom nivou vlasti. 30 obećanja se odnosilo na ciljeve i aktivnosti na entitetskom nivou, te ova obećanja nisu bila uključena u monitoring, jer HDZ 1990 nije učestvovao na tom nivou vlasti u mandatu 2010-2014. Od ukupnog broja praćenih obećanja HDZ 1990, ispunjeno je 3% obećanja. Nespunjenim je ocijenjeno 83% obećanja. U kategoriji djelimično ispunjenih obećanja našlo se 14% obećanja, od čega jedno djelimično ispunjeno, a 3 je ispunjeno manjim dijelom. Najviše obećanja HDZ 1990 je dao u oblasti ekonomije (26), a najmanje u oblasti zdravstva. Od 26 obećanja u oblasti ekonomije, samo 8 se odnosilo na državni nivo vlasti i među njima je samo jedno ispunjeno obećanje, ono koje se odnosi na zadržavanje valutnog odbora, to jest nastavak vezivanja kursa konvertibilne marke za euro, te je ovo obećanje ispunjeno samom činjenicom da se ovaj princip nije mijenjao u aktuelnom mandatu.

Kršenja zakona od strane partije (izvodi iz revizorskih izvještaja za 2010:)

Hrvatska demokratska zajednica 1990 u izvještajnom periodu nije postupila u skladu sa odredbama člana 11. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka. Dva organizaciona dijela stranke, u poslovnim knjigama nemaju uspostavljene evidencije o svojim prihodima i rashodima, dok su evidencije o rashodima i obavezama kod znatnog broja organizacionih dijelova nepotpune. - U poslovnim knjigama stranka nije iskazala prihode i rashode Općinskog odbora HDZ 1990 Ravno; Stranka nije uspostavila evidenciju o prihodima i rashodimaOpćinskog odbora HDZ 1990 Zavidovići; U poslovnim knjigama stranka nije evidentirala troškove zakupnineza poslovni prostor kojije, na osnovi ugovora o zakupu sa HKD Napredak Sarajevo, koristio Općinski odbor HDZ 1990 Zenica. HDZ 1990 nije obračunala, niti platila, a također u poslovnim knjigama nije iskazala obavezu po osnovu poreza i doprinosa, na isplate naknada fizičkim licima,koje imaju karakter ličnih primanja i iste su ooprezive u skladu sa porezn im - HDZ 1990 izvršila isplate naknada posmatračima u iznosu od 32.652,60 KM, utvrđeno je da isplaćena sredstva imaju karakter ličnih primanja, a da na ista stranka nije platila porez i doprinose u skladu sa propisima; HDZ 1990 je tokom 2010. godine izvršila isplate u iznosu od 28.130,00 KM i u finansijskom izvještaju po tom osnovu iskazala trošak, klasificiran kao ostale naknade za rad a stranka nije obračunala i uplatila porez i doprinose. Pored pomenutih općinskih odbora, izbjegavanje uplate poreznih obaveza, te izbjegavanje evidentiranja troškova po toj osnovi utvrđeno je i kod drugih organizacionih dijelova stranke, koji su isplatili značajne iznose naknada za rad, koja imaju karakter ličnih primanja U poslovnim knjigama su pogrešno iskazani podaci o prometu novčanih sredstava putem, blagajne Općinskoga odbora HDZ 1990 Grude. Kroz blagajničku evidenciju ovog organizacionog dijela stranke evidentiran je promet gotovine u iznosu od 6.163,94 KM, a utvrđeno je da je ovaj organizacioni dio stranke ostvario promet gotovine kroz blagajnu u iznosu od 11.372,00 KM.

Kršenja zakona od strane partije (izvodi iz revizorskih izvještaja za 2011:)

Hrvatska demokratska zajednica 1990, nakon što je dobrovoljno otklonila nedostatke u izvještaju, nije ispoštovala odredbe člana 11. stav (1) Zakona o finansiranju. HDZ 1990 nije uspostavila potpune evidencije o svojim prihodima i rashodima -U poslovnim knjigama stranka nije iskazala prihod koji je u 2011. godini ostvarila iz budžeta Općine Ravno u iznosu od 2.000,00 KM. Hrvatska demokratska zajednica 1990 nije obračunala, niti platila, a također u poslovnim knjigama nije iskazala obavezu po osnovu poreza i doprinosa, na isplate plaća i naknada fizičkim licima u ukupnom iznosu od 12.000,00 KM, a koje imaju karakter ličnih primanja i iste su oprezive u skladu sa poreznim propisima U poslovnim knjigama stranka nije uspostavila evidenciju o nenovčanoj donaciji u iznosu od 2.400,00 KM, koju je ostvarila neplaćanjem zakupnine za poslovni prostor, niti je uspostavila evidenciju od troškovima zakupnine za poslovne prostore, u iznosu od 4.260,00 KM, koje su koristili njeni organizacioni dijelovi u Orašju i Zenici, iako ima zaključene ugovore o najmu.- Hrvatska demokratska zajednica 1990 u poslovnim knjigama nije evidentirala donaciju u iznosu od 2.400,00 KM, koju je ostvario organizacioni dio stranke u Orašju. Općinski odbor HDZ 1990 Orašje je 01.01.2011. godine sa pravnim licem „Megakop“ d.o.o. Orašje zaključio ugovor o najmu poslovnog prostora, površine 40 m2. Poslovni prostor je političkoj stranci ustupljen bez naknade, ali sa naznakom da bi mjesečna najmnina poslovnog prostora kad bi se plaćala iznosila 200,00 KM.- Politička stranka nije evidentirala trošak zakupa poslovnog prostora, koji je koristio Općinski odbor HDZ 1990 Orašje, a koji prema odredbama ugovora o najmu iznosi 2.400,00 KM.- U poslovnim knjigama, stranka nije evidentirala troškove zakupnine u iznosu od 1.860,00 KM za poslovni prostor u vlasništvu HKD Napredak Sarajevo, koji je u 2011. godini koristio Općinski odbor HDZ 1990 Zenica. Prema odredbama ugovora, koji je politička stranka dostavila tokom revizije finansijskog izvještaja za 2010. godinu, te ugovora o zakupu poslovnog prostora zaključenog dana 05.01.2012. godine, cijena prostora površine 15,50 m2 u Napretkovom Hrvatskom domu "Kralj Tomislav" iznosi 10,00 KM/m2. Hrvatska demokratska zajednica 1990 se u datom roku očitovala na nalaze revizije navedene u Preliminarnom izvještaju o pregledu godišnjeg finansijskog izvještaja za 2011. godinu. Stranka je u skladu sa odredbom iz člana 14. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka (“Službeni glasnik BiH” broj 95/12) dobrovoljno otklonila nedostatke u finansijskom izvještaju koje je bilo moguće otkloniti, odnosno u finansijski izvještaj je unijela prihode i rashode koje su prethodno bili propušteni, te dostavila korigovane obrasce finansijskog izvještaja.

Kršenja zakona od strane partije (izvodi iz revizorskih izvještaja za 2012:)

Hrvatska demokratska zajednica 1990 u izvještajnom periodu nije postupila u skladu sa odredbama člana 4. stav (2) i člana 11. stav (1) i (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka, koji je bio na snazi do 04.12.2012. godine. Organizacioni dio HDZ 1990 Brčko Distrikt putem blagajne izvršio isplatu novčanih sredstava fizičkom licu za podloške za plakate u ukupnom iznosu od 2.760,00 KM. Obzirom da se radi o materijalu stranka je morala imati račun za ovu isplatu. Takođe je utvrđeno da je isti odbor stranke izvršio isplatu sredstava putem blagajne pravnom licu Grafam za letke i plakate u ukupnom iznosu od 2.200,00 KM. Navedene isplate stranka je izvršila bez računa. Obzirom da organizacioni dio Brčko Distrikt u dokumentaciji ne posjeduje račune, a izvršio je isplate sredstava putem blagajne, prekršio je odredbe člana 4. stav (2) Zakona o finansiranju političkih stranka, koji je bio na snazi do 04.12.2012. godine. Hrvatska demokratska zajednica 1990 je u svojim poslovnim knjigama evidentirala prihode u većem iznosu od ostvarenih a rashode i obaveze u manjem iznosu, i obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja nije popunila u skladu sa Pravilnikom o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka Takođe je utvrđeno da stranka nije u skladu sa poreskim propisima, obračunala i platila porez na dohodak i pripadajućе doprinosе na sredstva isplaćena fizičkim licima, niti je troškove i obaveze po osnovu poreza i doprinosa evidentirala u poslovnim knjigama i godišnjem finansijskom izvještaju stranke, - Kantonalni odbor HDZ 1990 Posušje i Općinski odbor HDZ 1990 Čitluk ne vode poslovne knjige u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije BiH; Odbor HDZ 1990 Brčko Distrikt je u okviru režijsko administrativnih troškova iskazao i naknade za troškove prevoza volontera u iznosu od 3.000,00 KM, koje je u poslovnim knjigama evidentirao na osnovu računa za gorivo - stranka je sklopila sporazum o volontiranju sa licima kojima je isplaćivala naknadu za prevoz, te nije isplaćivala naknade za volontiranje, a obzirom da političke stranke ne mogu biti organizatori volontiranja, stranka je imala obavezu da obračuna i plati pripadajuće poreze i doprinose i iste evidentira u svojim poslovnim knjigama, a navedene isplate su direktno vezane za kampanju te je stranka troškove u iznosu od 3.000,00 KM trebala iskazati u okviru troškova kampanje; Organizacioni dio HDZ 1990 Brčko Distrikt, je izvršio isplatu naknade fizičkim licima za izradu Web sajta u iznosu od 80,00 KM i isplate goriva za podjelu plakata u iznosu od 650,00 KM, te je isplatila donaciju fizičkom licu u iznosu od 500,00 KM, a navedene isplate imaju karakter ličnih primanja, na koje je stranka imala obavezu da obračuna i plati pripadajuće poreze i doprinose i iste evidentira u svojim poslovnim knjigama. Utvrđeno je da stranka nije blagovremeno evidentirala prihode iz budžeta Općine Ravno, te da je pogrešno evidentirala troškove u ranijem periodu, što za rezultat ima priznavanje prihoda iz ranijih godina u tekućoj godini. Uvidom u blagajnu utvrđeno je da Odbor HDZ 1990 Brčko Distrikt vršio isplate na osnovu neadekvatne dokumentacije. Stranka je izvršila isplatu troškova fizičkom licu za najam zemljišta na kojem je postavljen bilbord u iznosu od 195,00 KM, a pri tome nema sklopljen ugovor o najmu navedenog zemljišta. Takođe, isti organizacioni dio stranke je izvršio isplatu novčanih sredstava po osnovu računa pravnog lica Mendeš u iznosu od 3.891,45 KM, a isti pri tome ne glasi na stranku. Stranka nije iskazala prihod iz budžeta Općine Kupres u iznosu od 1.011,02 KM, čime je prekršila odredbe člana 13. i člana 19. Pravilnika. Stranka je u obrascu 4 (Ukupni rashodi) i 4-1 (Režijsko-administrativni i ostali troškovi) finansijskog izvještaja iskazala troškove u manjem iznosu za 9.303,00 KM, što ukazuje na činjenicu da stranka u trenutku plaćanja evidentira troškove. - Stranka nije iskazala troškove zakupa za Općinski odbor HDZ 1990 Čapljina u iznosu od 2.640,00 KM; Stranka nije iskazala troškove zakupa za Općinski odbor HDZ 1990 Grude u iznosu od 360,00 KM.; Stranka nije iskazala troškove zakupa poslovnog prostora za Općinski odbor Neum u iznosu od 3.600,00 KM; Stranka je iskazala troškove zakupa poslovnog prostora za Općinski odbor HDZ 1990 Stolac u iznosu manjem za 1.500,00 KM; Stranka je iskazala troškove zakupa za Općinski odbor HDZ 1990 Zenica u manjem iznosu za 313,00 KM; Stranka je iskazala troškove zakupa za Općinski odbor HDZ 1990 Novi Travnik u iznosu od 1.360,00 KM, odnosno manje troškove za 440,00 KM; Stranka je iskazala troškove zakupa za Općinski odbor HDZ 1990 Kreševo u iznosu od 750,00 KM, odnosno manje troškove za 450,00 KM; Pored navedenog revizijom je utvrđeno da su neki od općinskih odbora stranke iskazali troškove zakupa u većem iznosu od ostvarenog i to: Središnji odbor HDZ 1990 Mostar u iznosu od 10.800,00 KM, Općinski odbor HDZ 1990 Prozor-Rama u iznosu od 1.977,54 KM, Općinski odbor HDZ 1990 Odžaku iznosu od 1.100,00 KM, Općinski odbor HDZ 1990 Busovača u iznosu od 300,00 KM i Općinski odbor HDZ 1990 Uskoplje u iznosu od 850,00 KM. U obrascu 5 (pozajmice, krediti i dugovanja) finansijskog izvještaja stranka je iskazala obaveze prema dobavljačima u iznosu od 164.527,17 KM. Revizijom je, a na osnovu Izvoda otvorenih stavki, utvrđeno da Hrvatska demokratska zajednica 1990 nije u poslovnim knjigama uspostavila pоtpunе i tаčnе еvidеnciје o оbavezama prema dоbаvlјаčimа i nije iskazala svoje obaveze ispravno u godišnjem finansijskom izvještaju - Stranka je u finаnsiјskоm izvјеštајu i poslovnim knjigama iskаzаlа оbаvеzu prema dobavljaču “Marić” Žepče u iznosu od 2.500,00 KM iako stranka nema obaveza prema ovom pravnom licu; Stranka je u finаnsiјskоm izvјеštајu i poslovnim knjigama iskаzаlа оbаvеzu prema dobavljaču “HT Eronet” Mostar u iznosu od 3.399,87 KM, a obaveze stranke prema ovom pravnom licu iznose 470,41 KM, što je za 2.929,46 KM manje u odnosu na obaveze koje je HDZ 1990 iskazala.

Analize

500 funkcionera na glasačkim listićima već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou

Za oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini je prijavljeno ukupno 7736 kandidata/kinja. Od tog broja, njih 500 je već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou u proteklom mandatu, dok 7236 kandidata/kinja nisu obnašali nikakvu funkciju u mandatu 2010. – 2014. U posljednje četiri godine, na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou 794 osobe su … Više »

Koliko su partije u proteklom mandatu imale izvršnih funkcija i koliko nas partije koštaju

Članovi izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini u mandatu 2010. – 2014. su se najmanje bavili problemima koje su u predizbornom periodu obećali riješiti, a glavninu svog vremena su posvetili raspodjeli izbornog plijena, funkcija u nadzornim odborima, javnim preduzećima i sl. Ovaj pristup je Bosnu i Hercegovinu doveo u katastrofalnu situaciju. Put ka … Više »

Koliko su bili uspješni ministri u ispunjavanju predizbornih obećenja koje su dale njihove partije

Web stranica „Čiste liste“, koju realizuju Transparency International BiH  i UG “Zašto ne”, uz podršku 16 organizacija civilnog društva iz različitih krajeva BiH, analizirala je i učinak predstavnika političkih partija u izvršnoj vlasti, koji su participirali u radu državne i entitetskih Vlada u BiH. Učinak je analiziran na osnovu broja ispunjenih obećanja pojedinih partija, prema … Više »