Kreiraj glasački listić

Upišite naziv vaše Opštine/Općine i pogledajte kako će izgledati vaš glasački listić. Dodatno se upoznajte sa radom onih kandidata koji su u prethodnim mandatu bili na nekoj od zakonodavnih ili izvršnih funkcija.

HDZ BIH (Sa koalicionim partnerima)

Predsjednik stranke:
Dragan Čović
http://www.hdzbih.org/

Izborne liste i koalicije za Izbore 2014.

HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE ;HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE ;HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP HERCEG BOSNE

Broj novih kandidata Broj ponovljenih kandidata Ukupan broj kandidata Procenat ponovljenih kandidata

379

64

443

14.45%

Poslanička mjesta 2010 - 2014. Funkcije u mandatu 2010 - 2014.

47

17

Vijeće ministara BiH – Predsjednik; Vijeće ministara BiH - Zamjenik ministra; Vlada ZHK – Predsjednik; Vlada ZHK - Ministarstvo finansija; Vlada ZHK - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta; Vlada ZHK - Ministarstvo pravosuđa i uprave; Vlada PK – Predsjednik; Vlada PK - Ministarstvo prometa, veza, turizma i okoliša; Vlada PK - Ministarstvo branitelja; Vlada PK - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; Vlada PK - Ministarstvo zdravlja, rada i socijalne politike; Vlada HBŽ - Predsjednik; Vlada HBŽ - Ministarstvo unutrašnjih poslova; Vlada HNŽ - Ministarstvo unutrašnjih poslova; Vlada HNŽ - Ministarstvo zdravlja, rada i socijalne zaštite; Vlada TK - Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice; Vlada SBK - Ministarstvo zdravlja i socijalne politike;

Revizorski izvjestaji za sve institucije podložne reviziji u kojima je partija bila na vlasti
Pozitivni:0
Negativni:1
Uzdržani i mišljenja sa rezervom:2
Procenat ispunjenosti obećanja partija
Ispunjena obećanja: Djelimično ispunjena obećanja: Neispunjena obećanja:

0%

24%

76%


Istinomjer analiza o učinku partije (više na istinomjer.ba):

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) u svom izbornom programu za Opšte/opće izbore u Bosni i Hercegovini dala je ukupno 73 obećanja. HDZ je u mandatu 2010-2014 bio dio vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini, od početka do kraja ovog mandata, uključujući i tehnički mandat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u periodu od Opštih/općih izbora (oktobar 2010. godine) do formiranja prvog sastava Vijeća ministara BiH (januar 2012. godine). Od ukupnog broja obećanja, 34 se odnosilo na ciljeve i aktivnosti na državnom nivou vlasti. 39 obećanja se odnosilo na ciljeve i aktivnosti na entitetskom nivou, te ova obećanja nisu bila uključena u monitoring, jer HDZ nije učestvovao na tom nivou vlasti u mandatu 2010-2014. Od ukupnog broja obećanja HDZ-a, nije ispunjeno nijedno obećanje. Neispunjenim je ocijenjeno 76% obećanja, a u kategoriji djelimično ispunjenih obećanja našlo se 24% obećanja, pri čemu nijedno obećanje nije ispunjeno većim dijelom, a njih 4 je ispunjeno manjim dijelom. Najviše obećanja HDZ je dao u oblasti ekonomije (23), a najmanje u oblastima zdravstva i državnog uređenja (po 3 obećanja). Obećanja HDZ-a u oblasti ekonomije uglavnom su se odnosila na oblasti koje su u entitetskoj nadležnosti, te nisu bila predmet ocjenjivanja. Samo tri obećanja su se odnosila na stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostora i povoljne poslovne klime u BiH, to jest na ciljeve koji nisu postignuti u mandatu Vijeća ministara BiH 2010-2014. godine, te ni ova obećanja nisu ispunjena.

Kršenja zakona od strane partije (izvodi iz revizorskih izvještaja za 2011:)

Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine prekršila je odredbe člana 4. stav (2), člana 6. i člana 8. stav (1) Zakona o finansiranju. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine niје priјаvilа nеnоvčаne dоnаciјe fizičkih lica u vidu bеsplаtnоg korištenja prostorija, čime je prekršila odredbe člana 6. Zakona o finansiranju. - Općinska organizacija HDZ BiH Ilidža za svoj rad koristi, bez naknade, kuću u vlasništvu predsjednika ovog odbora; OO HDZ BiH Maglaj, za svoj rad koristi poslovne prostorije u vlasništvu fizičkog lica, bez naknade; Općinska organizacija HDZ BiH Novo Sarajevo za svoj rad povremeno koristila prostorije u vlasništvu člana stranke. OO HDZ BiH Novo Sarajevo nije imala obavezu da plaća naknadu za korištenje prostorija. Оbzirоm dа stranka ne posjeduje račune niti drugu dokumentaciju o vrijednosti tih nenovčanih donacijа, prеkršеnе su odredbe člana 4. stav (2) Zakona o finansiranju. Općinski odbori Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine su koristili bez naknade ili po povoljnijim uslovima prostorije općina Tuzla, Pelagićevo, Fojnica i Ilijaš, - Općinski odbor HDZBiH Ilijaš koristio je bez naknade prostorije Općine Ilijaš, površine 13 m2 i time što nije platila zakupninu za korištenje poslovnog prostora u 2011. godini, HDZ BiH je ostvarila prihod u iznosu od 1.248,00 KM; Općinski odbor HDZBiH Tuzla je na osnovu Ugovora o dodjeli na korištenje kancelarijskog prostora, koristio prostorije Općine Tuzla, površine 99,44 m2 a cijena zakupa kancelarijskog prostora iznosila 1,00 KM/m2, odnosno 116,34 KM mjesečno, iako je prema Odluci o davanju u zakup općinskih poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža Općine Tuzla, najniža cijena mjesečne zakupnine za poslovne prostorije u prizemlju u II zoni Općine Tuzla iznosi 8,00 KM/m2, te je korištenjem poslovnih prostorija Općine Tuzla u 2011. godini po cijeni koja je ispod cijene utvrđene navedenom Odlukom, HDZ BiH je ostvarila prihod u iznosu od 8.352,96 KM; Općinskom odboru HDZBiH Pelagićevo dodjeljene su na korištenje prostorije površine 44,50 m2, u vlasništvu Opštine Pelegićevo, bez naknade; Prema podacima koje je dostavila Općina Fojnica, Općinski odbor HDZBiH Fojnica koristi, bez naknade, prostorije Općine Fojnica, površine 22,83 m2.

Kršenja zakona od strane partije (izvodi iz revizorskih izvještaja za 2012:)

Hrvatska demokratska zajednica BiH u izvještajnom periodu nije postupila u skladu sa odredbama člana 8. stav (1) i člana 11. stav (1) i (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka, koji je bio na snazi do 04.12.2012. godine. Utvrđeno je da su odbori Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine koristili poslovne prostorije u vlasništvu općina bez naknade ili po povoljnijim uslovima - Općinski odbor HDZBiH Tuzla je na osnovu Ugovora o dodjeli na korištenje kancelarijskog prostora, koristio prostorije Općine Tuzla, površine 99,44 m2, uz mjesečnu zakupninu od 1,00 KM/ m2 i korištenjem poslovnog prostora po cijeni koja je ispod tržišne cijene, Hrvatska demokratska zajednica BiH je ostvarila prihod po osnovu nenovčane donacije Općine Tuzla; Općinski odbor HDZBiH Fojnica koristi, bez naknade, prostorije Općine Fojnica, površine 22,83 m2; Općinski odbor HDZBiH Vareš koristi, bez naknade, prostorije ove općine, površine 350 m2 - prema Rješenju „općina daje OO HDZBiH Vareš u posjed dom SSRN zvani „Soca“, koji se nalazi u ulici Matije Gubca bb, u posjed bez naknade, s tim da prestankom postojanja građansko političke stranke data nekretnina ponovo postaje vlasništvo općine“. Utvrđeno je da je Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine u svojim poslovnim knjigama evidentirala prihode i rashode u manjem iznosu od ostvarenih i obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja nije popunila u skladu sa Pravilnikom o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka Takođe je utvrđeno da stranka nije u skladu sa poreskim propisima, obračunala i platila porez na dohodak i pripadajućе doprinosе na sredstva isplaćena fizičkim licima, niti je troškove i obaveze po osnovu poreza i doprinosa evidentirala u poslovnim knjigama i godišnjem finansijskom izvještaju stranke, - Stranka je izvršila plaćanje računa za mobilne telefone fizičkih lica u iznosu od 524,94 KM za Kantonalni/Županijski odbor HDZ BiH Središnja Bosna – Busovača a utvrđeno je da su navedena sredstva isplaćena na osnovu računa za mobilni telefon koji ne glase na stranku već na fizička lica. Takođe je utvrđeno da je Općinski odbor HDZ BiH Široki Brijeg iskazao troškove za upotrebu osobnog vozila u iznosu od 6.941,71 KM a navedeni troškovi kao i dio troškova reprezentacije su evidentirani na osnovu putnog naloga i računa u prilogu. Isplate su izvršene fizičkim licima koja nisu zaposlena u navedenom općinskom odboru. Obzirom da su isplate za telefon izvršene na osnovu računa koji glase na fizička lica, te u Općinskom odboru Široki Brijeg licima koja nisu zaposlena, na navedene isplate koje imaju karakter ličnih primanja, stranka je imala obavezu da obračuna i plati pripadajuće poreze i doprinose i iste evidentira u svojim poslovnim knjigama. Utvrđeno je da je stranka evidentirala prihod koji je ostvarila po osnovu izdavanja prostora za postavljanje bankomata, i to samo naplaćeni iznos od 600,00 KM, dok prema Ugovoru o zakupu prihodi po ovom osnovu za 2012. godinu iznosi 2.400,00 KM. Stranka je u obrascu 4 (Ukupni troškovi) i 4-1 (Režijsko-administrativni i ostali troškovi) finansijskog izvještaja iskazala troškove u manjem iznosu za 775,00 KM, što ukazuje na činjenicu da stranka u trenutku plaćanja evidentira troškove. Neiskazivanjem troškova stranka je prekršila odredbe člana 20. i člana 21. Pravilnika. Stranka je iskazala troškove zakupa za Općinski odbor Hrvatske demokratske zajednice BiH Zenica u iznosu od 155,00 KM, odnosno manje troškove za 775,00 KM.

Analize

500 funkcionera na glasačkim listićima već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou

Za oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini je prijavljeno ukupno 7736 kandidata/kinja. Od tog broja, njih 500 je već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou u proteklom mandatu, dok 7236 kandidata/kinja nisu obnašali nikakvu funkciju u mandatu 2010. – 2014. U posljednje četiri godine, na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou 794 osobe su … Više »

Koliko su partije u proteklom mandatu imale izvršnih funkcija i koliko nas partije koštaju

Članovi izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini u mandatu 2010. – 2014. su se najmanje bavili problemima koje su u predizbornom periodu obećali riješiti, a glavninu svog vremena su posvetili raspodjeli izbornog plijena, funkcija u nadzornim odborima, javnim preduzećima i sl. Ovaj pristup je Bosnu i Hercegovinu doveo u katastrofalnu situaciju. Put ka … Više »

Koliko su bili uspješni ministri u ispunjavanju predizbornih obećenja koje su dale njihove partije

Web stranica „Čiste liste“, koju realizuju Transparency International BiH  i UG “Zašto ne”, uz podršku 16 organizacija civilnog društva iz različitih krajeva BiH, analizirala je i učinak predstavnika političkih partija u izvršnoj vlasti, koji su participirali u radu državne i entitetskih Vlada u BiH. Učinak je analiziran na osnovu broja ispunjenih obećanja pojedinih partija, prema … Više »