Kreiraj glasački listić

Upišite naziv vaše Opštine/Općine i pogledajte kako će izgledati vaš glasački listić. Dodatno se upoznajte sa radom onih kandidata koji su u prethodnim mandatu bili na nekoj od zakonodavnih ili izvršnih funkcija.

NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK

Predsjednik stranke:
Mladen Ivanković Lijanović
http://www.zaboljitak.ba/

Izborne liste i koalicije za Izbore 2014.

NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK

Broj novih kandidata Broj ponovljenih kandidata Ukupan broj kandidata Procenat ponovljenih kandidata

376

24

400

6.00%

Poslanička mjesta 2010 - 2014. Funkcije u mandatu 2010 - 2014.

18

6

Vlada FBiH - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; Vlada FBiH - Ministarstvo trgovine; Vlada TK - Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva; Vlada TK - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ; Vlada ZDK - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Vlada ZDK - Ministarstvo finansija;

Revizorski izvjestaji za sve institucije podložne reviziji u kojima je partija bila na vlasti
Pozitivni:0
Negativni:3
Uzdržani i mišljenja sa rezervom:3
Procenat ispunjenosti obećanja partija
Ispunjena obećanja: Djelimično ispunjena obećanja: Neispunjena obećanja:

1%

25%

74%


Istinomjer analiza o učinku partije (više na istinomjer.ba):

Narodna stranka „Radom za boljitak“ (NSRzB) u svom izbornom programu za Opšte/opće izbore u Bosni i Hercegovini7 dala je ukupno 147 obećanja. NSRzB je u mandatu 2010-2014 bio dio vladajuće koalicije u Federaciji Bosne i Hercegovine, od početka do kraja ovog mandata. Od ukupnog broja obećanja, 110 se odnosilo na ciljeve i aktivnosti na entitetskom nivou vlasti. 37 obećanja se odnosilo na ciljeve i aktivnosti na državnom nivou, te ova obećanja nisu bila uključena u monitoring, jer NSRzB nije učestvovao na tom nivou vlasti u mandatu 2010-2014. Od ukupnog broja praćenih obećanja NSRzB-a, ispunjeno je 1%, ili jedno obećanje. Nije ispunjeno 74% ili 63 obećanja. U kategoriji djelimično ispunjenih obećanja našlo se 25% obećanja, od čega su 3 ispunjena većim dijelom, 4 je djelimično ispunjeno, a 21 je ispunjeno manjim dijelom. NSRzB je imao i relativno veliki broj neutemeljenih obećanja, to jest obećanja za koja nije bilo moguće dati ocjenu zbog toga što su bila nedovoljno jasno formulisana da bi se utvrdili njihovi ciljevi i indikatori ispunjenosti. Najviše obećanja NSRzB je dao u oblasti ekonomije (55), a najmanje u oblasti spoljne politike (2 obećanja). U oblasti ekonomije, NSRzB nije imao nijedno obećanje koje je ispunjeno u potpunosti ili većim dijelom, dok su samo tri obećanja ocijenjena kao djelimično ispunjena.

Kršenja zakona od strane partije (izvodi iz revizorskih izvještaja za 2010:)

Narodna stranka Radom za boljitak u izvještajnom periodu nije postupila u skladu sa odredbama člana 8. stav (1) i člana 11. Stav (1) i (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka. Politička stranka,odnosno njenih sedam organizacionih dijelova, je ostvarila prihod iz izvora koji su zabranjeni političkim strankama, na način što je koristilaposlovne prostorije koje su u vlasništvu općina, pod povoljnijim uvjetima ili bez plaćanja zakupnine - Općinski odbor NSRZB Ilidža je na osnovi Ugovora o zakupu poslovnih prostorij a sa Općinom Ilidža, koristio poslovni prostor površine 13,00 m, po cijeni 10% od početne cijene zakupa od 20,00 KM za extra zonu, u kojoj se poslovni prostor nalazi, odnosno u iznosu od 2,00 KM po m² uvećanoj za porez na dodanu vrijednost, pa je korištenjem poslovnog prostora u 2010. stranka ostvarila prilog Općine Ilidža u iznosu od 2.808,00 KM; Općinski odbor Narodne stranke Radom za boljitak Tuzla je na osnovi Ugovora o zakupu koristio poslovni prostor površine 68,67m2 po cijeni zakupa od 1,00 KM po m², a najniža cijena zakupnine u II zoni Općine Tuzla, gdje se nalaze prostorije koje koristi stra nka, iznosi 8,00 KM po m², pa je korištenjem 2010. godine stranka ostvarila prilog Općine Tuzla u iznosu od 5.768,00 KM; Općinskom odboru NSRZB Bihać je na osnovi Zaključka Općinskog vijeća Općine Bihać, općina dodijelila na korištenje poslovni prostor površine 28,32 m2 uz cijenu zakupa od 1,00 KM uvećanu za 20% i PDV od 17%, što ukupno iznosi 1,41 KM/m2, a cijena zakupa u I građevinskoj zoni, gdje se nalazi i prostor koji koristi politička stranka, iznosi 10,00 KM/m2, pa je korištenjem poslovnih prostorija pod povoljnijim uvjetima, stranka ostvarila prilog od Općine Bihaću iznosu od 2.990,60 KM; Općinski odbor NSRZB Ilijaš je koristio bez naknade poslovni prostor površine 14,40 m2u vlasništvu Općine Ilijaš, gdje najniži iznos mjesečne zakupnine na području ove općine iznosi 8,00 KM, pa je stranka ostvarila prilog u iznosu od 1.382,40 KM; Općina Goražde je u 2010. Godini plaćala zakupninu za poslovni prostor koji je koristila NSRZB, u mjesečnim iznosima po 150,00 KM, odnosno platila je ukupnu godišnju zakupninu u iznosu od 1.800,00 KM; Općinski odbor NSRZB Zavidovići je koristio poslovni prostor površine 22,87 m2 bez naknade; Općinski odbor NSRZB Breza je bez naknade koristio poslovni prostor površine 15 m2, koji je u vlasništvu Općine Breza. Stranka je primila priloge od dva fizička lica u iznosima po 4.500,00 KM, što ukupno iznosi 9.000,00 KM, kojima nije moguće utvrditi identitet, pa se pouzdano može tvrditi da su to prilozi od anonimnih donatora Utvrđeno je i da dva fizička lica, kojaje stranka u izvještaju navela, nisu stvarni donatori, jer se licasa istim ličnim podacima nisu nalazila u navedenoj bazi podataka. Također je utvrđeno da te osobe nisu bile upisane u birački spisak za Opće izbore 2010. Prema podacima Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka jedna osoba, koja je za opće izbore 2010. godine navedena kao donator ove političke stranke, još 7. studenog 2007. godine proglašena je mrtvom U poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju koji je dostavila Centralnoj izbornoj komisiji BiH, stranka nije iskazala sve prihode i rashode - Stranka nije iskazala prihode, niti rashode OO Narodne stranke Radom za boljitak Pale, iako je utvrđeno da je stranka koristila poslovni prostor, za koji nije platila, niti iskazala zakupninu, a također nije iskazala ni prilog pravnog ili fizičkog lica po tom osnovu; stranka nije iskazala prihod, niti sve troškove koje je ostvario organizacioni dio stranke u Mostaru, a pouzdano se može tvrditi da je politička stranka u Mostaru koristila poslovni prostor, a pri tome u poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju nije iskazala troškove zakupnine, obavezu po tom osnovu, niti pak prilog pravnog lica ostvaren korištenjem prostora bez plaćanja zakupnine U poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju koji je dostavila Centralnoj izbornoj komisiji BiH, Narodna stranka Radom za boljitak je iskazala obaveze prema inostranom pravnom licu „Capelant International Corporation” Republic of Seychelles u iznosu od 27.010,87 KM, odnosno 13.810,18 EUR za koje je utvrđeno da su nepostojeće. Utvrđeno je da Račun “Capelant International Corporation” Republic of Seychelles ispostavljen na iznos 20.715,00 EUR, tj. 40.515,01 KM. Stranka je evidenciju o nabavci propagandnog materijala u 2009. godini uspostavila na osnovi ugovora koji je glasio na iznos od 34.525,44 EUR, što je više za 13.810,18 EUR, odnosno 27.010,87 KM, od vrijednosti isporučenog materijala, a da naknadno nije izvršeno usaglašavanje sa stvarnom obavezom koju je stranka i platila. Samim time stranka je iskazala i troškove u većem iznosu za 27.010,87 KM od stvarnih. Stranka nije isknjižila nenaplativa potraživanja u iznosu od 67.300,00 KM za koja se pouzdano zna da neće biti naplaćena, te je na taj načina izbjegla da iskaže troškove u pomenutom iznosu. Stranka je iskazala potraživanje od Bošnjačke stranke prava u iznosu od 10.000,00 KM, a utvrđeno je da Bošnjačka stranka prava, od koje Narodna stranka Radom za boljitak iskazuje potraživanja, ne postoji. - Stranka je iskazala potraživanja u iznosu od 57.330,00 KM, na ime isplaćenih sredstava fizičkim licima u 2006. godini, po osnovu ugovora za ostvarenje mjerljivih ciljeva vezanih za izborne rezultate na Općim izborima u toj godini. Kako ne postoje ni minimalni uvjeti za naplatu pomenutih potraživanja, ista su trebala biti isknjižena iz poslovnih knjiga, na teret troškova stranke.Za ova sredstva se naknadno utvrdilo da postoji osnova za sumnju da se radilo o isplatama za obezbjeđenje glasova, te je dostavljen izvještaj Tužilaštvu i istraga je u toku. Neophodno je napomenuti i navode, kao i otvorena svjedočenja građana o kupovini glasova tokom predizborne kampanje za Opšte izbore 2010., te prijave tužilaštvu koje se odnose na obećanje novčane naknade u zamjenu za glasove, te raspodjelu podsticaja iz budžeta s ciljem obezbjeđenja izborne podrške.

Kršenja zakona od strane partije (izvodi iz revizorskih izvještaja za 2011:)

Na osnovu obavlјenog pregleda godišnjeg finansijskog izvještaja, utvrđeno je da Narodna stranka Radom za boljitak nije ispoštovala odredbe člana 6. stav (2), člana 8. stav (1) i člana 11. stav (1) i (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka. Politička stranka u finansijskom izvještaju nije prijavila priloge koje su ostvarila dva njena organizaciona dijela, korištenjem poslovnih prostora bez plaćanja zakupnine. Stranka nije iskazala troškove zakupnine, ali je iskazala druge troškove koji isklјučivo nastaju korištenjem poslovnih prostora. Na osnovu akta Narodne stranke Radom za boljitak, dostavljenog na zahtjev Centralne izborne komisije BiH, u kome je navedeno da su povjerenici stranke poslove za stranku obavljali od kuće, može se zaključiti da su donatori povjerenici stranke. Korištenjem besplatnih usluga zakupnine od strane dva organizaciona dijela, Narodna stranka Radom za boljitak je ostvarila priloge 4, koje je bila obavezna prijaviti u finansijskom izvještaju, u skladu sa odredbama člana 6. stav (2) Zakona o finansiranju, u iznosu tržišne vrijednosti pomenute usluge. Narodna stranka Radom za boljitak, odnosno njenih jedanaest (11) organizacionih dijelova, je ostvarila prihod iz izvora zabranjenih političkim strankama, na način što je pod povoljnijim uslovima ili bez plaćanja zakupnine koristila poslovne prostorije koje su u vlasništvu općina: OO Narodne stranke Radom za boljitak Ilidža je na osnovu Ugovora o zakupu poslovnih prostorija sa Općinom Ilidža, koristio poslovni prostor površine 13,00 m2 a cijena zakupa je ugovorena u procentu 10% od početne cijene zakupa od 20,00 KM za extra zonu, u kojoj se poslovni prostor nalazi, odnosno u iznosu od 2,00 KM po m² uvećanoj za porez na dodatnu vrijednost pa je korištenjem poslovnog prostora u 2011. godini, stranka je ostvarila prilog Općine Ilidža u iznosu od od 2.808,00 KM; OO Narodne stranke Radom za boljitak Bihać je na osnovu Ugovora o zakupu koristio poslovni prostor površine 28,35 m2 uz cijenu zakupa od 1,40 KM/m2, a prema Odluci o davanju u zakup poslovnih prostorija, cijena zakupa u I građevinskoj zoni, u kojoj se nalazi prostor koji koristi politička stranka, iznosi 10,00 KM/m2, te je korištenjem poslovnih prostorija pod povoljnijim uslovima stranka ostvarila prilog od Općine Bihać u iznosu od 2.494,80 KM; OO Narodne stranke Radom za boljitak Tuzla je na osnovu Ugovora o zakupu bez naknade koristio poslovni prostor površine 68,70 m2, koji je u vlasništvu Općine Tuzla gdje je prema Odluci o davanju u zakup općinskih poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža najniža cijena zakupnine u II zoni Općine Tuzla iznosi 8,00 KM/m², pa je korištenjem poslovnog prostora tokom 2011. godine, Narodna stranka Radom za boljitak je ostvarila prilog Općine Tuzla u iznosu od 6.595,20 KM; OO Narodne stranke Radom za boljitak Ilijaš je koristio bez naknade poslovni prostor površine 14,40 m2 u vlasništvu Općine Ilijaš, gdje je najniži iznos mjesečne zakupnine na području ove općine iznosi 8,00 KM, pa je stranka je ostvarila prilog u iznosu od 1.382,40 KM; OO Narodne stranke Radom za boljitak Zavidovići je koristio poslovni prostor površine 22,87 m2 u vlasništvu Općine Zavidović bez naknade; OO Narodne stranke Radom za boljitak Breza je bez naknade koristio poslovni prostor površine 15 m2, koji je u vlasništvu Općine Breza. Suprotno odrebi člana 8. stav (1) Zakona o finansiranju, poslovne prostore u državnom vlasništvu bez plaćanja zakupnine su koristila dva kantonalna odbora Narodne stranke Radom za boljitak (KO Hercegbosanskog kantona i Hercegovačko-neretvanskog kantona) i tri općinska odbora (OO Velika Kladuša, OO Gradačac i OO Ljubuški). Narodna stranka Radom za boljitak u poslovnim knjigama stranka nije uspostavila evidencije o dijelu prihoda koji su korištenjem poslovnih prostora bez plaćanja zakupnine ostvarila dva njena organizaciona dijela, RO stranke Banja Luka i RO stranke Bijeljina. Također, stranka nije evidentirala ni troškove zakupnine pomenutih organizacionih dijelova. Narodna stranka Radom za boljitak je bila obavezna da u finansijskom izvještaju, koji je podnijela Centralnoj izbornoj komisiji BiH, iskaže nenovčane donacije ostvarene besplatnim korištenjem poslovnih prostora na način propisan odredbama člana 18. Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka. Istovremeno stranka je bila obavezna da u finansijskom izvještaju iskaže troškove zakupnine za pomenute organizacione dijelove i to na način propisan odredbama člana 21. istog Pravilnika.

Kršenja zakona od strane partije (izvodi iz revizorskih izvještaja za 2012:)

Narodna stranka Radom za boljitak prekršila odredbe člana 8. stav (1), člana 11. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka, koji je bio na snazi do 04.12.2012. godine. Politička stranka, odnosno njenih pet (5) organizacionih dijelova, je ostvarilo zabranjene priloge, na način što su pod povoljnijim uslovima ili bez plaćanja zakupnine koristili poslovne prostorije koje su u vlasništvu općina. - Općinski odbor NSRZB Ilidža je na osnovu Ugovora o zakupu poslovnih prostorija sa Općinom Ilidža, koristio poslovni prostor površine 18,30 m2 po cijeni od 10% od početne cijene zakupa od 20,00 KM za extra zonu, u kojoj se poslovni prostor nalazi, odnosno u iznosu od 2,00 KM po m² uvećanoj za porez na dodatu vrijednost, pa je korištenjem poslovnog prostora stranka je ostvarila prilog Općine Ilidža u iznosu od 3.623,40 KM; Općinski odbor NSRZB Bihać je na osnovu Ugovora sa Općinom Bihać koristio poslovni prostor površine 15,18 m2 uz mjesečnu zakupninu od 1,39 KM/ m2 a cijena zakupa u I građevinskoj zoni, u kojoj se nalazi prostor koji koristi politička stranka, iznosi 10,00 KM/m2, pa je korištenjem poslovnih prostorija u periodu od 9. marta do 4. decembra 2012. stranka ostvarila prilog od Općine Bihać u iznosu od 1.154,50 KM; Općinski odbor NSRZB Tuzla je na osnovu Ugovora o zakupu poslovnih prostorija bez naknade koristio poslovni prostor površine 61,53 m2, koji je u vlasništvu Općine Tuzla po cijeni od 93,43 KM jesečno, a najniža cijena zakupnine u II zoni Općine Tuzla iznosi 8,00 KM/m², pa je korištenjem poslovnog prostora u periodu od 11 mjeseci NSRZB ostvarila prilog Općine Tuzla u iznosu od 4.386,90 KM; Općinski odbor Narodne stranke Radom za bolji NSRZB Ilijaš je na osnovu ugovora o davanju na korištenje poslovnih prostorija koristio bez naknade poslovni prostor površine 14,40 m2 u vlasništvu Općine Ilijaš, pri čemu najniži iznos mjesečne zakupnine na području ove općine iznosi 8,00 KM, pa je stranka korištenjem poslovnog prosrora u periodu od januara do novembra 2012. godine ostvarila prilog Općine ilijaš u iznosu od 1.267,20 KM; Općinski odbor NSRZB Zavidovići je na osnovu Odluke o davanju saglasnosti na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu općine Zavidovići bez naknade koristio poslovni prostor površine 22,87 m2. Utvrđeno je da Narodna stranka Radom za boljitak nije uspostavila potpune i tačne evidencije o svojim prihodima i rashodima, čime je prekršila odredbe člana 11. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka. Obzirom da je politička stranka za sastavljanje finansijskog izvještaja koristila nepotpune i netačne evidencije iz poslovnih knjiga, finansijski izvještaj nije podnijela u skladu sa odredbama člana 11. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka. Politička stranka nije iskazala prihode koji je ostvarila iz budžeta Hercegbosanskog kantona u iznosu od 72.000,00 KM, i prihod iz budžeta općine Pelagićevo u iznosu od 1.000,00 KM. Obzirom da u finansijskom izvještaju Narodna stranka Radom za boljitak nije iskazala transakcioni račun, sve prihode koje je ostvarila iz budžeta kantona i općine, stranka je prekršila odredbe člana 11., člana 13. i člana 19. tada važećeg Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka Troškovi propagande koji se u finansijskom izvještaju iskazuju na obrascu 4-2, koji se odnose na troškove štampanja plakata i plakatiranja u iznosu od 199.472,13 KM i troškovi štampanja, umnožavanja i slanja predizbornog materijala biračima u iznosu od 105.410,31 KM nisu iskazani u skladu sa odredbama Pravilnika.- Troškovi štampanja plakata i plakatiranja po računu pravnog lica Europlakat doo Sarajevo u iznosu od 199.472,13 KM, su pogrešno klasifikovani i iskazani kao ostali troškovi propagande; Troškovi štampanja, umnožavanja i slanja predizbornog materijala biračima po računima Print Team Mostar u ukupnom iznosu od 13.226,22 KM, po računima New Export Kladanj u ukupnom iznosu od 49.679,13 KM, po računu Diona d.o.o. Široki Brijeg u iznosu od 39.626,49 KM i po računu Lisca Distribucija Zagreb u iznosu od 2.878,08 KM na obrascu 4-2. godišnjeg finansijskog izvještaja pogrešno su klasifikovani i iskazani kao ostali troškovi propagande. Politička stranka je iskazala troškove goriva za Središnjicu stranke u finansijskom izvještaju u iznosu od 14.761,57 KM. Revizijom je utvrđeno da politička stranka nije popunjavala putne naloge za vozilo, nije vodila evidencije o relacijama kretanja vozila, nije vođena evidencija o pređenoj kilometraži i nije vođena evidencija o utrošku goriva. Osoba ovlaštena za podnošenje finansijskih izvješta navodi da su troškovi goriva nastali u svrhu putovanja predsjednika političke stranke. Narodna stranka Radom za boljitak je u 2012. godini izvršila otpis potraživanja po osnovu isplaćenih novčanih akontacija članovima političke stranke, za izvršenje određenih poslova u 2006. godini, u iznosu od 56.330,00 KM i otpis pozajmice fizičkom licu u iznosu od 20.000,00 KM. Otpisana potraživanja politička stranka je u poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju iskazala kao trošak političke stranke. Obzirom da je iznos od 76.330,00 KM, otpisan u korist fizičkih lica, isti u skladu sa poreznim propisima ima karakter ličnih primanja, na koja je politička stranka bila obevezna obračunati i uplatiti pripadajući porez. Politička stranka, ne vodeći računa o odredbama člana 29. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti je putem blagajne ostvarila više gotovinskih transakcija čiji iznosi prelaze 30.000,00 KM. - Utvrđeno da je NSRZB primila pozajmicu od fizičkog lica, najbližeg člana porodice definisanog članom 22. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, u iznosu od 205.000,00 KM koji je uplaćen gotovinski u blagajnu u iznosima od: 29.800,00 KM 06.09.2012.godine, 29.200,00 KM 07.09.2012. godine, 22.000,00 KM 25.09.2012. godine, 9.000,00 KM 26.09.2012. godine, 50.000,00 KM 12.10.2012. godine, 65.000,00 KM 15.10.2012. godine; Politička stranka je fizičkom licu gotovinski iz blagajne isplatila iznos od 85.000,00 KM za kupljeno putničko vozilo. Isplate su izvršene u iznosu od 30.000,00 KM 20.03.2012. godine, i 55.000,00 KM 15.10.2012. godine. Pored navedenih nalaza revizije, utvrđeno je da je dio izborne kampanje NSRZB finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede FBiH, na čijem čelu je predstavnik NSRZB Jerko Ivanković Lijanović, s obzirom na to da kampanje Ministarstva prikazuju Lijanovića i imaju gotovo isti slogan i vizuelni identitet kao i kampanja NSRZB, te je CIK utvrdila kršenja Izbornog zakona BiH. Osim kršenja Izbornog zakona, ovo predstavlja i direktnu zkoupotrebu budžetskih sredstava u svrhu kampanje stranke, pa samim tim i kršenje propisa o finansiranju političkih stranaka, koje ne smiju primati donacije od javnih institucija.

Analize

500 funkcionera na glasačkim listićima već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou

Za oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini je prijavljeno ukupno 7736 kandidata/kinja. Od tog broja, njih 500 je već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou u proteklom mandatu, dok 7236 kandidata/kinja nisu obnašali nikakvu funkciju u mandatu 2010. – 2014. U posljednje četiri godine, na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou 794 osobe su … Više »

Koliko su partije u proteklom mandatu imale izvršnih funkcija i koliko nas partije koštaju

Članovi izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini u mandatu 2010. – 2014. su se najmanje bavili problemima koje su u predizbornom periodu obećali riješiti, a glavninu svog vremena su posvetili raspodjeli izbornog plijena, funkcija u nadzornim odborima, javnim preduzećima i sl. Ovaj pristup je Bosnu i Hercegovinu doveo u katastrofalnu situaciju. Put ka … Više »

Koliko su bili uspješni ministri u ispunjavanju predizbornih obećenja koje su dale njihove partije

Web stranica „Čiste liste“, koju realizuju Transparency International BiH  i UG “Zašto ne”, uz podršku 16 organizacija civilnog društva iz različitih krajeva BiH, analizirala je i učinak predstavnika političkih partija u izvršnoj vlasti, koji su participirali u radu državne i entitetskih Vlada u BiH. Učinak je analiziran na osnovu broja ispunjenih obećanja pojedinih partija, prema … Više »