Kreiraj glasački listić

Upišite naziv vaše Opštine/Općine i pogledajte kako će izgledati vaš glasački listić. Dodatno se upoznajte sa radom onih kandidata koji su u prethodnim mandatu bili na nekoj od zakonodavnih ili izvršnih funkcija.

SDS – SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA (sa koalicionim partnerima)

Predsjednik stranke:
Mladen Bosić
http://www.sdsrs.com/

Izborne liste i koalicije za Izbore 2014.

СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА-СДС/ПЕНЗИОНЕРИ-ПУП/РАДИКАЛИ-СРС РС; СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА; САВЕЗ ЗА ПРОМЈЕНЕ

Broj novih kandidata Broj ponovljenih kandidata Ukupan broj kandidata Procenat ponovljenih kandidata

120

18

138

13.04%

Poslanička mjesta 2010 - 2014. Funkcije u mandatu 2010 - 2014.

20

0

Procenat ispunjenosti obećanja partija
Ispunjena obećanja: Djelimično ispunjena obećanja: Neispunjena obećanja:

0%

0%

100%


Istinomjer analiza o učinku partije (više na istinomjer.ba):

Srpska demokratska stranka (SDS) u svom izbornom programu za Opšte/opće izbore u Bosni i Hercegovini12 dala je ukupno 29 obećanja, što je čini strankom sa najmanjim brojem datih obećanja u mandatu 2010-2014 godine. SDS je u mandatu 2010-2014 bio dio vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini, od početka 2012. godine do oktobra 2013. godine. Od ukupnog broja obećanja, tek 9 se odnosilo na ciljeve i aktivnosti na državnom nivou vlasti, dok se ostalih 20 odnosilo na ciljeve i aktivnosti na entitetskom nivou vlasti, na kom ova partija nije učestvovala, te ni ova obećanja nisu bila uključena u monitoring. SDS je jedina partija čija su sva obećanja neispunjena, s obzirom na činjenicu da je skoro cjelokupni izborni program ove stranke bio usmjeren na entitetski nivo vlasti, dok se na državni nivo odnosio vrlo mali broj obećanja. Od ukupnog broja praćenih obećanja SDS -a, nije ispunjeno nijedno obećanje. Od 9 obećanje ove stranke, čak 6 je bilo neutemeljeno jer se odnosilo na ciljeve koji izlaze iz nadležnosti izvršne vlasti, te je u mandatu 2010-2014. godine praćeno ispunjavanje svega 3 obećanja ove stranke, od kojih nijedno nije ispunjeno. Od ova tri obećanja, dva su se odnosila na oblast državnog uređenja (provođenje referenduma o Ustavu i revizija svih odluka koje je donio OHR), a jedno na pitanje ulaska u NATO (provođenje referenduma o ulasku u NATO). Ostala obećanja SDS-a nisu bila predmet monitoringa u ovom mandatu.

Kršenja zakona od strane partije (izvodi iz revizorskih izvještaja za 2010:)

Srpska demokratska stranka u izvještajnom periodu nije postupila u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.: člana 8. stav (1) – Stranka, odnosno njena tri organizaciona dijela, bez plaćanja zakupnine su koristili poslovne prostorije općinskih organa uprave; primila je zabranjene priloge od Mjesne zajednice „Đulić“ Teslić i Općine Teslić člana 11. stav (1) i (3) - stranka nije u svojim poslovnim knjigama i obrascu 4-1 (Režijsko-adminstrativni i ostali troškovi) godišnjeg finansijskog zvještaja iskazala sve troškove zakupa; stranka u obrascu 5-2 (ostala dugovanja) nije iskazala sve obaveze na dan 31.12.2010. godine, čime su prekršene odredbe člana 23. stav (1) tačka b) Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka.

Kršenja zakona od strane partije (izvodi iz revizorskih izvještaja za 2011:)

Srpska demokratska stranka je prekršila odredbe člana 5., člana 8. stav (1) i člana 11. stav (1) i (3) Zakona o finansiranju i na prijevremenim izborima za načelnike opština, nije postupila u skladu sa odredbama člana 15.10 stav (2) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Srpska demokratska stranka ostvarila nenovčanu donaciju od pravnog lica, koja je premašila limit propisan u članu 5. Zakona o finansiranju - Pravno lice Audi Centar Banja Luka 2007. godine izvršilo je prodaju putničkog vozila Srpskoj demokratskoj stranci, odnosno Opštinskom odboru SDS Doboj iispostavilo račun na iznos od 87.500,00 KM. Dio obaveze prema ovom pravnom licu, u iznosu od 66.811,38 KM politička stranka nije izmirila, pa je obavezu u pomenutom iznosu iskazivala u svojim poslovnim knjigama i finansijskim izvještajima sve do 2011. godine, kada je istu stornirala, čime je Srpska demokratska stranka ostvarila donaciju u iznosu od 66.811,38 KM, koliko iznosi stornirana obaveza prema pravnom licu Audi Centar Banja Luka. Na izvodu otvorenih stavki na dan 23.09.2010. godine, iako nije bilo nikakvog plaćanja obaveze od strane Srpske demokratske stranke, obostrano je potpisano da je saldo potraživanja Audi Centra Banja Luka od Srpske demokratske stranke 0,00 KM. Srpska demokratska stranka nije oslobađanje od potraživanja prijavila kao prilog pravnog lica, a umjesto da donaciju od 66.811,38 KM prijavi u ukupnom iznosu kada je istu ostvarila, donaciju je počela dijeliti na više iznosa, koji se uklapaju udozvoljeni limit na priloge pravnih lica, te ih prijavljivati u više uzastopnihgodina. Politička stranka, odnosno njena četiri organizaciona dijela ostvarila su zabranjene priloge, na način što su bez plaćanja zakupnine koristili poslovne prostore u vlasništvu opštinskih organa uprave Srpska demokratska stranka je iz budžeta Opštine Teslić primila zabranjen prilog iznosu od 2.000,00 KM. Sredstva su uplaćena stranci 22.07.2011. godine, u svrhu pokrivanja troškova Ilindanskog turnira u malom fudbalu, koji je organizovala Srpska demokratska stranka. Stranka je ostvarila nenovčanu donaciju od javnih ustanova u iznosu od 2.034,00 KM, na način što su joj u procesu njihove likvidacije, stornirane obaveze u pomenutom iznosu, i time primila zabranjeni prilog od javnih ustanova. Stranka nije uspostavila adekvatne evidencije o svim prihodima i rashodima – U poslovnim knjigama stranka je evidentirala troškove kao naknade zaposlenim i drugim fizičkim licima u iznosu13.500,00 KM i naknade po osnovu ugovora o djelu u iznosu od 111.117,77 KM, a da nije vršila evidenciju o vrstama troškova, odnosno vrstu usluga koje su sutranci pružane po osnovu ugovora o djelu. Stranka troškove nije iskazala po njihovim vrstama, kako je propisano članom 21. Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka Stranka u poslovnim knjigama, niti u finansijskom izvještaju za 2011. godinu nije iskazala trošak svog organizacionog dijela u Srpcu Srpska demokratska stranka u finansijskom izvještaju, koji je podnijela Centralnoj izbornoj komisiji BiH, nije iskazala stvarno stanje svojih obaveza na dan 31.12.2011. godine - Stranka je iskazala obaveze prema Gradu Banja Luka u iznosu od 178.592,02 KM, a prema evidenciji potraživanja Grada Banja od Srpske demokratske stranke po osnovu zakupa poslovnog prostora, komunalne naknade za poslovni prostor i naknade za trajno korištenje gradskog građevinskog zemljišta za poslovni prostor iznose 152.588,44 KM; Srpska demokratska stranka je u finansijskom izvještaju kao ostale obaveze iskazala iznos od 59.116,88 KM, bez navođenja bilo kakvih podataka o povjeriocu, datumu nastanka i roku vraćanja duga; Također stranka je iskazala i obaveze u iznosu od 11.765,58 KM navodeći samo da su to obaveze po saldu 30.06.2004. godine Srpska demokratska stranka je suprotno odredbama odredbama člana 15.10 stav (2) Izbornog zakona BiH, propisani limit na troškove izborne kampanje za prijevremene izbore za načelnike opština prekoračila za iznos od 9.785,40 KM

Kršenja zakona od strane partije (izvodi iz revizorskih izvještaja za 2012:)

Srpska demokratska stranka prekršila odredbe člana 8. stav (1), člana 11. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka, koji je bio na snazi do 04.12.2012. godine i člana 15.10 Izbornog zakona BiH. Politička stranka, odnosno njena tri organizaciona dijela, ostvarila su zabranjene priloge, na način što su bez plaćanja zakupnine ili po povoljnijim uslovima koristili poslovne prostore u vlasništvu opštinskih organa uprave. - Opštinski odbor SDS Vlasenica u 2012. godini bez naknade je koristio poslovni prostor površine 26,75 m², koji je u vlasništvu Opštine Vlasenica, gdje je cijena zakupa za obavljanje administrativnih poslova za I zonu iznosi 5,00 KM/m², pa je neplaćanjem zakupnine u periodu od januara do novembra 2012. godine, ostvarila je zabranjeni prilog u iznosu od 1.471,25 KM: OO SDS Ljubinje, Opština Ljubinje je, dodijelila prostor površine 26 m2na korištenje, bez obaveze plaćanja zakupnine; OO SDS Mrkonjić Grad je na osnovu Odluke Skupštine Opštine Mrkonjić Grad bez naknade koristio poslovni prostor površine 14,4 m² u vlasništvu Opštine Mrkonjić Grad. Srpska demokratska stranka je u svojim poslovnim knjigama prihode evidentirala u manjem iznosu od ostvarenih i obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja nije popunila u skladu sa Pravilnikom o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka. Stranka nije u skladu sa poreskim propisima, obračunala i platila porez na dohodak i pripadajuće doprinose na sredstva isplaćena fizičkim licima, niti je troškove i obaveze po osnovu poreza i doprinosa evidentirala u poslovnim knjigama i godišnjem finansijskom izvještaju stranke - Srpska demokratska stranka je sa blagajne Sekretarijata stranke u 2012. godini izvršila isplatu novčanih sredstava fizičkim licima po osnovu obuke polaznika Političke Akademije SDS u iznosu od 3.890,59 KM.Obzirom da je politička stranka isplaćivala sredstva fizičkim licima koja nisu zaposlena u stranci, navedene isplate sa poreskog aspekta imaju karakter ličnih primanja, te je stranka na isplaćena sredstva fizičkim licima bila obavezna obračunati i platiti porez na dohodak i pripadajuće doprinose; Stranka je na osnovu odluke sa transakcionog računa izvršila isplatu sredstava uiznosu od 5.000,00 KM na tekuće račune tri fizička lica, a na ime pomoći od suše. Politička stranka je imala obavezu da na isplaćena sredstva fizičkim licima koja sa poreskog aspekta imaju karakter ličnih primanja, obračuna i plati porez na dohodak ipripadajuće doprinose. Srpska demokratska stranka nije pravilno iskazala podatke o prihodima iz budžeta opština Pelagićevo i Ljubinje - nije evidentirala prihode iz budžeta Opštine Pelagićevo u iznosu od 1.000,00 KM i dio prihoda iz budžeta Opštine Ljubinje iznosu od 750,00 KM (Opština Pelagićevo je izvršila uplatu sredstava iz budžeta u iznosu od 1.000,00 KM na privatni račun odbornika stranke, a ova opština je za stranku platila troškove električne energije u ukupnom iznosu od 750,72 KM). Obzirom da u poslovnim knjigama nije iskazala ovaj prihod, stranka je u finansijskom izvještaju prihode iz budžeta iskazala manje za navedeni iznos, kao i troškove električne energije. Srpska demokratska stranka iskazala je troškove izborne kampanje za Lokalne izbore 2012. godine u iznosu od 810.562,21 KM. Srpska demokratska stranka je u svrhu izborne kampanje mogla da potroši 772.923,95 KM. Srpska demokratska stranka prekršila je odredbe člana 15.10 Izbornog zakona BiH, odnosno propisani limit na troškove izborne kampanje prekoračila je za 37.638,26 KM.

Analize

500 funkcionera na glasačkim listićima već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou

Za oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini je prijavljeno ukupno 7736 kandidata/kinja. Od tog broja, njih 500 je već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou u proteklom mandatu, dok 7236 kandidata/kinja nisu obnašali nikakvu funkciju u mandatu 2010. – 2014. U posljednje četiri godine, na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou 794 osobe su … Više »

Koliko su partije u proteklom mandatu imale izvršnih funkcija i koliko nas partije koštaju

Članovi izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini u mandatu 2010. – 2014. su se najmanje bavili problemima koje su u predizbornom periodu obećali riješiti, a glavninu svog vremena su posvetili raspodjeli izbornog plijena, funkcija u nadzornim odborima, javnim preduzećima i sl. Ovaj pristup je Bosnu i Hercegovinu doveo u katastrofalnu situaciju. Put ka … Više »

Koliko su bili uspješni ministri u ispunjavanju predizbornih obećenja koje su dale njihove partije

Web stranica „Čiste liste“, koju realizuju Transparency International BiH  i UG “Zašto ne”, uz podršku 16 organizacija civilnog društva iz različitih krajeva BiH, analizirala je i učinak predstavnika političkih partija u izvršnoj vlasti, koji su participirali u radu državne i entitetskih Vlada u BiH. Učinak je analiziran na osnovu broja ispunjenih obećanja pojedinih partija, prema … Više »