Kreiraj glasački listić

Upišite naziv vaše Opštine/Općine i pogledajte kako će izgledati vaš glasački listić. Dodatno se upoznajte sa radom onih kandidata koji su u prethodnim mandatu bili na nekoj od zakonodavnih ili izvršnih funkcija.

STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Predsjednik stranke:
Amer Jerlagić
http://www.szabih.com/

Izborne liste i koalicije za Izbore 2014.

STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Broj novih kandidata Broj ponovljenih kandidata Ukupan broj kandidata Procenat ponovljenih kandidata

344

19

363

5.23%

Poslanička mjesta 2010 - 2014. Funkcije u mandatu 2010 - 2014.

17

2

Vlada TK - Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja; Vlada Brčko distrikta - Odjeljenje za raseljena lica i izbjeglice

Kršenja zakona od strane partije (izvodi iz revizorskih izvještaja za 2010:)

Stranka za Bosnu i Hercegovinu u izvještajnom periodu nije postupila u skladu sa odredbama člana 8. stav (1) i stav (2), i člana 11. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka. Politička stranka, odnosno njenih sedamnaest organizacionih dijelova, je ostvarila prihod iz izvora koji su zabranjeni političkim strankama, na način što je koristilaposlovne prostorije koje su u vlasništvu općina, bez plaćanja zakupnine: Općinsko vijeće SBiH Centar Sarajevo je na osnoviUgovora o zakupu poslovnih prostorija sa Općinom Centar Sarajevo, koristilo poslovni prostor površine 66 m², po cijeni koja je ugovorena u iznosu od 1,00 KM po m² uvećanoj za porez na dodanu vrijednost, a najn iža cijena zakupnine u II zoni Općine Centar, gdje se prostorije stranke i nalaze, iznosi 12,00 KM po m², pa je korištenjem poslovnog prostora SBIH ostvarila prilog Općine Centar Sarajevo u iznosu od 8.712,00 KM; Općinsko vijeće SBiH Ilidža je na osnovi Ugovora o zakupu poslovnih prostorija sa Općinom Ilidža, koristilo poslovni prostor površine 35 m², a cijena zakupa je ugovor ena u procentu 10% od početne cijene zakupa od 0,00 KM za extra zonu, u kojoj se poslovni prostor nalazi, odnosno u iznosu od 2,00 KM po m² uvećanoj za porez na dodan u vrijednost, i korištenjem poslovnog prostora u 2010. godini, po cijeni zakupnine ispod tr žišne cijene, stranka je ostvarila prilog Općine Ilidža u iznosu od 7.560,00 KM; Općinsko vijeće SBiH Tuzla je na osnovi Ugovora o zakupu poslovnih prostorija, sa Općinom Tuzla, koristilo poslovni prostor površine 55,18 m2 i ostali prostor površine 6,35 m2, što ukupno iznosi 61,53 m2 po cijeni od 1,00 KM po m², dok je za ostali prostor ugovorena cijena od 0,50 KM po m², koja se uvećava za porez na dodanu vrijednost, a najniža cijena zakupnine u II zoni Općine Tuzla, gdje se prostorije stranke nalaze, iznosi 8,00 KM po m², a za ostale prostorije 4,00 KM po m², pa je korištenjem poslovnog prostora 2010. godine pod povoljnijimm uvjetima, Stranka za Bosnu i Hercegovinu je ostvarila prilog Općine Tuzla u iznosu od 5.735,00 KM; Općinski odbor SBiH Sanski Most bez naknade je koristio prostor površine 24,00 m² u vlasništvu Općine Sanski Most, a cijena zakupa po m² iznosi 10,00 KM pa je stranka ostvarila zabranjeni prilog u iznosu od 2.880,00 KM; Općinsko vijeće SBiH Ilijaš bez naknade je koristilo prostor površine 19,50 m² u vlasništvu Općine Ilijaš, gdjr najniži iznos mjesečne zakupnine na području ove općine iznosi 8,00 KM m2, pa je stranka ostvarila zabranjen prilog u iznosu od 1.872,00 KM; Kantonalno vijeće SBiH Goražde je na osnovi Ugovora sa Općinom Goražde koristilo poslovni prostor površine 27 m² u vlasništvu Općine Goražde, cijena zakupnine iznosi 5,00 KM po m², pa je stranka ostvarila zabranjeni prilog u iznosu od 1.620,00 KM; Općinski odbor SBiH Gradačac bez naknade je koristio prostor površine 40,00 m² u vlasništvu Općine Gradačac u zgradi Crvene škole, pa je stranka je ostvarila zabranjeni prilog u iznosu od 384,00 KM; Općinsko vijeće SBiH Teslić je koristilo prostor površine od 26,74 m² u vlasništvu Općine Teslić po cijeni 0,50 KM po m², a stranka nije plaćala niti ima iskazanu obavezu za plaćanje iste, ostvarila je zabranjeni prilog u iznosu od 160,44 KM; Na prijedlog Službe za društvene djelatnosti, boračko - invalidsku zaštitu i raseljena lica Općine Visoko, Stranci za BiH dodjeljuje se na korištenje poslovni prostor površine 45 m2 uz obavezu tekućeg održavanja i plaćanja komunalija (grijanje, voda, električna energija); Pored navedenih, poslovne prostore bez naknade su koristili organizacioni dijelovi Stranke za Bosnu i Hercegovinu u sljedećim općinama: Starom gradu Sarajevo, Hadžićima, Donjem Vakufu, Brezi, Jajcu, Srebrenici i Lukavcu; Općinski odbor SBiH Modriča bez naknade je koristio prostorije Mjesne zajednice Tarevci. Stranka za Bosnu i Hercegovinu je primila novčane priloge u iznosu od 6.000,00 KM, od privatnih preduzeća koja su tokom 2010. godine sa vladom sklapala ugovore o javnim nabavkama - 4.000,00 KM, od pravnog lica „MIBO Komunikacija“ d.o.o. Sarajevo, koje je na osnovi ugovora sa Gradom Sarajevo, izvršilo usluge uspostave videonadzora u općinama Novi Grad Sarajevo i Novo Sarajevo, gdje ukupna vrijednost ugovora iznosi 198.437,21 KM, te 1.000,00 KM, od pravnog lica „Hifa –Benz” d.o.o. Tešanj, koje je tokom 2010. godine sklapalo ugovore sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, i 1.000,00 KM, od pravnog lica „Hifa -Petrol” d.o.o. Sarajevo, koje je tokom 2010. godine sklapalo ugovore sa Federalnom upravom civilne zaštite, Organizacioni dijelovi stranke nisu uspostavili potpune i tačne evidencije o prihodima, rashodima i obavezama. Šest organizacionih dijelova Stranke za Bosnu i Hercegovinu nije uspostavilo evidencije o prihodima koje su u 2010. godini ostvarili iz općinskih budžeta u iznosu od 7.031,28 KM niti ih je stranka iskazala u finansijskom izvještaju. To su prihodi ostvareni iz: Budžeta Općine Kotor Varoš u iznosu 2.058,80 KM, Budžeta Općine Milići u iznosu od 1.127,83 KM, Budžeta Općine Novo Goražde u iznosu od 313,24 KM, Budžeta Općine Trnovo (RS) u iznosu od 735,60 KM, Budžeta Općine Bratunac u iznosu od 200,00 KM, Budžeta Općine Breza u iznosu od 2.595,81KM Stranka je prihod iz budžeta, koji je ostvarila iz tri općine,iskazala u manjem iznosu i to: iz budžeta Općine Stari grad Sarajevo umanjem iznosu za 2.734,27KM, Općine Konjic iznosu manjem za 1.015,54 KM i Općine Ključ u manjem iznosu za 1.246,59 KM. Istovremeno, stranka je prihod iz budžeta kod četiriopćineiskazala u većim iznosima i to: prihod od Općine Srebrenik u većem iznosu za 6.775,03 KM, Općine Sanski Most većem iznosu za 7.800,00 KM, Općine Kladanj iznosu većem za 2.470,00 KM i Općine Odžak iznosu većem za 1.480,00 KM Općinska organizacija SBiH Banja Luka usvom knjigovodstvu nije evidentirala troškove za primljene usluge i kupljene proizvode u momentu kada su isti nastali, niti je evidentirala dobavljače koji su izvršili usluge ili prodali proizvode. Na taj način stranka je propustila i evidentiranje svojih obaveza. U poslovnim knjigama Općinska organizacija SBiH Banja Luka nije iskazala sve troškove koji su proistekli po osnovu novčanih isplata fizičkim licima, a koje imaju karakter ličnih primanja, tj. nije obračunala porez i doprinose u skladu sa poreznim propisima. Također, ovaj organizacioni dio stranke je isplatio 1.700,00 KM na ime jednokratne finansijske pomoći za četiri fizička lica i 500,00 KM za izgradnju kuće, na koja je trebalo obračunati i uplatiti porez i doprinose. Kantonalno vijeće SBiH Tuzlanskog kantona nije uspostavilo tačne evidencije o svojim troškovima. Kao ostali trošak su iskazane stipendije za Call centar u iznosu 12.950,00 KM i troškovi prevoza u iznosu od 2.148,00 KM, a utvrđeno je da su isplate izvršene fizičkim licima za rad u Call centru i isplate za prevoz do Call Centra. S obzirom da se radi o isplatama za pružene usluge, a ne o stipendijama, politička stranka je bila obavezna na pomenute isplate obračunati i uplatiti porez i doprinose u skladu sa poreznim propisima. Kantonalno vijeće SBiH Tuzlanskog kantona izvršilo je isplate za putne troškove u iznosu od 6.095,80 KM, a da nisu obračunati i uplatiti doprinose i porez na dohodak u skladu, s obzirom da su uplate u svrhu ličnih primanja. Općinsko vijeće SBiH Teslić nije uspostavilo potpune i tačne evidencije o troškovima. Uvidom u poslovnu dokumentaciju stranke utvrđene su isplate u iznosu od 10.062,00 KM, koje imaju karakter ličnih primanja, dok na iste nisu evidentirani troškovi po osnovu poreza i doprinosa, te isplate plata i naknada sekretarima u iznosu od 5.050,00 KM i naknade posmatračima u 1.600,00 KM, na koje nije obračunala niti iskazala pripadajući porez i doprinos. Također, stranka je isplatila iznos od 1.312,00 KM na ime dnevnica fizičkim licima koja nisu uposlenici stranke i 1.200,00 KM, koja je u poslovnim knjigama iskazala kao ostala lična primanja. Pored navedenog stranka je izvršila isplate za dva studenta u iznosu od 500,00 i 400,00 KM, navodeći kao pomoć za studije i pomoć za polaganje ispita. U finansijskom izvještaju koji je dostavljen Centralnoj izbornoj komisiji BiH promet po transakcijskom računu Općinske organizacije SBiH Banja Luka iskazan je u manjem iznosu za 199.829,94 KM u odnosu sa stvarni. Stranka nije iskazala prihod koji je ostvarila iz budžeta šest općina, u ukupnom iznosu od 7.031,28 KM. Istovremeno stranka je u finansijskom izvještaju prihode ostvarene iz budžeta tri općine iskazala u manjem iznosu za 4.996,40 KM, dok je prihode iz budžeta četiri općine iskazala u većem iznosu za18.525,03 KM u odnosu na ostvarene u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih stranaka. Kod pet organizacionih dijelova Stranke za Bosnu i Hercegovinu, koji su na osnovi ugovora o zakupu koristili poslovne prostorije, u finansijskom izvještaju nisu iskazani troškovi zakupa, u ukupnm iznosu 12.935 KM. Tri organizaciona dijela stranke troškove zakupa su iskazala u manjim iznosima u odnosu na ugovorenu cijenu zakupnine i to: Kantonalno vijeće SbiH Sarajevo za 5.440,00 KM, Općinska organizacija SBIH Stolac za 1.000,00 KM i Općinsaka organizacija SBIH Teočak za 2.600,00 KM. Kod organizacionih dijelova Stranke u Banja Luci, Prijedoru, Cazinu, Žepču troškovi zakupnine za 2010. godinu su iskazani u iznosu većem za 37.575,00 KM u odnosu na ugovore o zakupu. Troškovi izborne kampanje u finansijskom izvještaju nisu iskazani u skladu sa odredbama Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka - Općinsko vijeće SBiH Teslić u finansijskom izvještaju nije iskazalo troškove izborne kampanje,iako je ostvario pomenute troškove u iznosu od 6.610,00 KM; Podaci o obavezama koje je SBIH kod nekih organizacionih dijelova su nepotpuni, odnosno iskazani su u manjim iznosima, ili uopće nisu iskazani, dok su neki organizacioni dijelova iskazali obaveze prema dobavljačima koje uopće ne postoje – OO SBIH Banja Luka nije iskazala obaveze, iako one postoje po osnovu računa za el. energiju, komunalne i telefonske usluge; o baveza prema pravnom licu “Blicko” d.o.o. Tuzla iskazana je u iznosu manjem za 14.764,79 KM od iznosa potraživanja kojeje u svojim poslovnim knjigama iskazalo pomenuto pravno lice; SBIH je iskazala obaveze prema JU Kulturno sportski rekreacioni centar Ilidža u iznosu od 2.340,00 KM, prema pravnom licu „Bosna auto“ d.d. Sarajevo u iznosu od 2.376,00 KM i obavezu prema i pravnom licu „Hercegtisak“ d.o.o. Široki Brijeg u iznosu od 9.140,00 KM, iako prema ovim pravnim licima ove obaveze nne postoje;

Kršenja zakona od strane partije (izvodi iz revizorskih izvještaja za 2011:)

Nа оsnоvu оbаvlјеnоg prеglеdа gоdišnjеg finаnsiјskоg izvјеštаја, utvrđеnо је dа Stranka za Bosnu i Hercegovinu niје pоstupila u sklаdu sа оdrеdbаmа člаnа 8. stаv (1) i člаnа 11. stаv (1) i (3) Zаkоnа о finаnsirаnju i člаnа 15.10 stаv (2) Izbоrnоg zаkоnа BiH, јеr је primala zаbrаnjеnе prilоgе, nije vоdila аdеkvаtnе еvidеnciје о svојim prihоdimа i rаshоdimа, izvјеštај niје pоpunila u sklаdu sа Prаvilnikоm о gоdišnjim finаnsiјskim izvјеštајimа pоlitičkih strаnаkа, i prеkоrаčila je dоzvоlјеni limit nа trоškоvе kаmpаnjе Politička stranka, odnosno njenih petnaest (15) organizacionih dijelova, je ostvarila prihod iz izvora koji su zabranjeni političkim strankama, na način što je koristila poslovne prostorije koje su u vlasništvu općina, bez plaćanja zakupnine - Općinski savjet SBiH Centar Sarajevo je koristio poslovni prostor površine 66 m², po cijeni koja je ugovorena u iznosu od 1,00 KM po m² uvećanoj za porez na dodatu vrijednos iako prema Odluci o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Općine Centar Sarajevo, najniža cijena zakupnine u II zoni Općine Centar, iznosi 12,00 KM po m², pa je korištenjem poslovnog prostora u 2011. godini po cijeni nižoj od cijene utvrđene navedenom Odlukom, Stranka za Bosnu i Hercegovinu ostvarila prilog Općine Centar Sarajevo u iznosu od 8.712,00 KM; Općinski savjet SBiH Ilidža je koristio poslovni prostor površine 35 m² Općine Ilidža, a cijena zakupa je ugovorena u procentu 10% od početne cijene zakupa od 20,00 KM za extra zonu, u kojoj se poslovni prostor nalazi, odnosno u iznosu od 2,00 KM po m² uvećanoj za porez na dodatu vrijednost, pa je korištenjem poslovnog prostora u 2011. godini, po cijeni zakupnine ispod tržišne cijene, stranka je ostvarila prilog Općine Ilidža u iznosu od 7.560,00 KM; Općinski savjet SBiH Tuzla je koristio poslovni prostor površine 55,18 m2 i ostali prostor površine 6,35 m2, što ukupno iznosi 61,53 m2, za čije korištenje je ugovorena cijena od 1,00 KM po m², dok je za ostali prostor ugovorena cijena od 0,50 KM po m², iako prema Odluci o davanju u zakup općinskih poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža najniža cijena zakupnine u II zoni Općine Tuzla, iznosi 8,00 KM po m², a za ostale prostorije početna cijena zakupa se umanjuje za 50% odnosno za navedenu zonu iznosi 4,00 KM po m², pa je korištenjem poslovnog prostora Stranka za Bosnu i Hercegovinu ostvarila prilog Općine Tuzla u iznosu od 5.735,00 KM; Općinski odbor SBiH Sanski Most bez naknade je koristio prostor površine 24,00 m² u vlasništvu Općine Sanski Most, te je stranka ostvarila zabranjeni prilog u iznosu od 2.880,00 KM; Općinski savjet SBiH Ilijaš bez naknade je koristio prostor površine 19,50 m² u vlasništvu Općine Ilijaš te je stranka ostvarila zabranjen prilog u iznosu od 1.872,00 KM; Općinski odbor SBiH Gradačac bez naknade je koristio prostor površine 40,00 m² u vlasništvu Općine Gradačac te je stranka je ostvarila zabranjeni prilog u iznosu od 384,00 KM; O pštinski savjet SBiH Teslić je koristio prostor površine od 26,74 m² u vlasništvu Opštine Teslić i ostvarila je zabranjeni prilog u iznosu od 160,44 KM; Na prijedlog Službe za društvene djelatnosti, boračko - invalidsku zaštitu i raseljena lica Općine Visoko, Stranci za BiH dodjeljuje se na korištenje poslovni prostor površine 45 m2 uz obavezu tekućeg održavanja i plaćanja komunalija (grijanje, voda, električna energija). Pored navedenih, poslovne prostore bez naknade su koristili organizacioni dijelovi Stranke za Bosnu i Hercegovinu u sljedećim općinama: Starom gradu Sarajevo, Hadžićima, Donjem Vakufu, Bosanskoj Krupi, Čelincu, Fojnici i Jablanici. Stranka za Bosnu i Hercegovinu nije vodilа potpune i tačne evidencije o svojim prihodima i rashodima i da obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja nije popunilа u skladu sa Pravilnikom o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka, čime su prekršеnе odredbe člana 11. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju - Za četiri organizaciona dijela, Stranka za Bosnu i Hercegovinu nije uspostavila evidencije o prihodima koje su u 2011. godini, ostvareni iz opštinskih budžeta u ukupnom iznosu od 5.929,43 KM, niti ih je stranka iskazala u finansijskom izvještaju. Stranka je prihod iz budžeta, koji je ostvarila iz budžeta četiri općine, iskazala u finansijskom izvještaju u manjem iznosu od ostvarenoga: prihod iz budžeta Općine Živinice manje za 1.250,30 KM, Općine Ilidža manje za 1.628,15 KM, Općine Prozor- Rama manje za 1.070,10 KM, i Općine Bratunac manje za 47,00 KM. Ukupno sredstva budžeta u finansijskom izvještaju su iskazana manje od ostvarenih za 3.995,55 KM. Istovremeno, stranka je prihode iz budžeta jednog kantona, Grada Mostara i četiri općineiskazala u finansijskom izvještaju u većim iznosima od ostvarenih za 11.646,70 KM. Stranka je takođe prenos sredstava sa jednog organizacionog dijela na drugi evidentirala kao prilog, što nije u skladu sa pravilima. Režijsko administrativni troškovi, koji se odnose na zakupnine poslovnih prostora, u finansijskom izvještaju nisu iskazani u skladu sa odredbama člana 21. Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka. Kod šest organizacionih dijelova Stranke za Bosnu i Hercegovinu, koji su na osnovu ugovora o zakupu koristili poslovne prostorije, u finansijskom izvještaju nisu iskazani troškovi zakupa u iznosu od 13.964,04 KM. Stranka je za dva organizaciona dijela stranke troškove zakupa u finansijskom izvještaju iskazala u manjim iznosima u odnosu na ugovorenu cijenu zakupnine i to: Opštinski odbor SBiH Prijedor za 4.168,00 KM, i Općinska organizacija SBiH Sapna za 600,00 KM.- Stranka za Bosnu i Hercegovinu u poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju nije iskazala troškove i obaveze po osnovu poreza i doprinosa, na isplate putnih troškova licima koja nisu uposlenici stranke, plaća za lica koja obavljaju administrativno-tehničke poslove u stranci, isplate posmatračima i plaća po osnovu ugovora o dijelu. Pomenute naknade fizičkim licima, koje imaju karakter ličnih primanja isplaćene su u ukupnom iznosu od 30.926,00 KM, i iste su oporezive u skladu sa poreznim propisima, a stranka nije obračunala, niti platila pripadajuće doprinose i poreze, u poslovnim knjigama i finasijskom izvještaju nije iskazala troškove, niti neizmirene obaveze po tom osnovu. Podaci o obavezama koje je politička stranka Stranka za Bosnu i Hercegovinu bila obavezna iskazati u finansijkom izvještaju, nisu iskazani u skladu sa odredbama člana 23. Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka Stranka je prekoračila limitirane troškove kаmpаnjе za prijevremene izbore za načelnike opština za 1.870,01 KM, čime je prekršila odredbe člana 15.10 stav (2) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Kršenja zakona od strane partije (izvodi iz revizorskih izvještaja za 2012:)

Stranka za Bosnu i Hercegovinu u izvještajnom periodu nije postupila uskladu sa odredbama člаnа 6., člаnа 8. stаv (1) i člana 11. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka, koji je bio na snazi dо 04.12.2012. godine. Kontrolom izvještaja Općinske organizacije SBiH Banja Luka, utvrđeno je da je dana jedno fizičko lice u ime Stranke demokratske akcije uplatilo prilog u iznosu od 180,00 KM koji stranka nije prijavila Odbori Stranke za Bosnu i Hercegovinu su koristili poslovne prostorije u vlasništvu općina bez naknade ili po povoljnijim uslovima: Općinski savjet SBiH Centar Sarajevo je na osnovu Ugovora o zakupu poslovnih prostorija sa Općinom Centar Sarajevo, koristio poslovni prostor površine 66 m², po cijeni koja je ugovorena u iznosu od 1,00 KM po m², uvećanoj za porez na dodatu vrijednost, a najniža cijena zakupnine u II zoni Općine Centar, gdje se prostorije stranke i nalaze, iznosi 12,00 KM po m², pa je lorištenjem poslovnog prostora u periodu od januara do novembra 2012. Stranka za BiH primila prilog Općine Centar Sarajevo u iznosu od 7.986,00 KM; Općinski savjet SBiH Ilidža je na osnovu Ugovora o zakupu poslovnih prostorija sa Općinom Ilidža, koristio poslovni prostor površine 16,70 m²,a cijena zakupa je ugovorena u procentu 10% od početne cijene zakupa od 20,00 KM za extra zonu, u kojoj se poslovni prostor nalazi, odnosno u iznosu od 2,00 KM po m², uvećanoj za porez na dodatu vrijednost, pa je korištenjem poslovnog prostora u periodu od januara do novembra 2012. godine, po cijeni zakupnine ispod tržišne cijene, stranka primila zabranjeni prilog u iznosu od 3.306,60 KM; Općinski odbor SBiH Sanski Most je bez naknade koristio prostor površine 24,00 m² u vlasništvu Općine Sanski Most, a cijena zakupa po m² iznosi 10,00 KM za poslovne prostore do 25,00 m², pa je stranka ostvarila zabranjeni prilog u iznosu od 2.640,00 KM; Općinski savjet SBiH Ilijaš je bez naknade koristio prostor površine 19,50 m² u vlasništvu Općine Ilijaš, a najniži iznos mjesečne zakupnine na području ove općine iznosi 8,00 KM, pa je stranka ostvarila zabranjen prilog u iznosu od 1.716,00 KM; Općinski odbor SBiH Gradačac je, bez naknade, koristio prostor površine 40,00 m² u vlasništvu Općine Gradačac u zgradi Crvene škole, a cijena zakupa po m² iznosi 0,80 KM, pa je stranka korištenjem poslovnog prostora za jedanaest mjeseci 2012. godine ostvarila zabranjeni prilog u iznosu od 352,00 KM.; Općinski odbor SBiH Klјuč je na osnovu Ugovora o korištenju prostora II diletacije Doma kulture sa Udruženjem građana „Klјučki biseri“ iz Klјučа, koristio prostorije Doma kulture, površine 52,15 m2, a ciјеnа zаkupа zа pоslоvni prоstоr u prvој zоni je 6,00 KМ/m2, pa je strаnkа kоrištеnjеm prоstоrа bеz nаknаdе u оstvаrilа zаbrаnjеni prilоg uiznоsu оd 3.441,90 KМ.; Stranka za BiH je na osnovu rješenja Općinskog načelnika Općine Visoko, koristila bez naknade poslovni poslovni prostor površine 45 m2, uz obavezu tekućeg održavanja i plaćanja komunalija; Općinski savjet SBiH Tuzla je na osnovu Ugovora o zakupu poslovnih prostorija sklopljenim sa Općinom Tuzla, koristio poslovni prostor površine 55,18 m2 i ostali prostor površine 6,35 m2, odnosno ukupne površine 61,53 m2, po cijeni od 1,00 KM po m², dok je za ostali prostor ugovorena cijena od 0,50 KM po m², koja se uvećava za porez na dodatu vrijednost, te je korištenjem poslovnog prostora po cijeni koja je ispod tržišne cijene, ostvarila prihod po osnovu nenovčane donacije Općine Tuzla; Pored navedenih, poslovne prostore bez naknade su koristili organizacioni dijelovi Stranke za Bosnu i Hercegovinu u općinama: Stari grad Sarajevo, Bosanska Krupa, Fojnica, Jajce, Srebrenica i Jablanica. Utvrđeno je da Stranka za Bosnu i Hercegovinu nije uspostavila potpune i tačne evidencije o svojim prihodima i rashodima, niti је gоdišnji finаnsiјski izvјеštај pоpunila u sklаdu sа оdrеdbаmа tаdа vаžеćеg Prаvilnikа о gоdišnjim finаnsiјskim izvјеštајimа pоlitičkih strаnаkа Općinski savjet SBiH Banja Luka nije uspostavio potpune evidencije o svojim rashodima, odnosno nije vodio poslovne knjige u skladu sa propisima o računovodstvu. Ovaj organizacioni dio je unaprijed plaćenu zakupninu za poslovni prostor za 2014. godinu u poslovnim knjigama i godišnjem finansijskom izvještaju iskazao kao rashode 2012. godine, dok su troškovi zakupa za 2012. godinu evidentirani 2010. godine, što ukazuje da stranka rashode nije evidentirala u momentu nastanka troška, već u momentu plaćanja obaveze. Utvrđeno je da su jednom fizičkom licu isplaćena sredstva po osnovu pomoći u iznosu od 200,00 KM, te da su isplaćene naknade za tri posmatrača u ukupnom iznosu od 180,00 KM, a stranka nije u skladu sa poreskim propisima, obračunala niti platila porez na dohodak i pripadajuće doprinose. OS SBiH Banja Luka nije obračunao i uplatio porez na dohodak i pripadajuće doprinose na sredstva isplaćena fizičkim licima koja nisu zaposlena u stranci, po osnovu putnih troškova, dnevnica i po računima za gorivo u ukupnom iznosu od 4.996,36 KM, a trоškоvi iоbаvеzе pо оvоm оsnоvu nisu ni iskazani u pоslоvnim knjigаmа i finаnsiјskоm izvјеštајu. Općinski savjet SBiH Stari grad je tokom 2012. godine isplatio naknade po osnovu ugovora o volontiranju za 2 fizička lica u ukupnom iznosu od 600,00 KM. Obzirom da u skladu sa Zakonom o volontiranju FBiH, političke stranke ne mogu biti organizatori volontiranja, na sve isplate fizičkim licima koje sa poreskog aspekta imaju karakter ličnih primanja, stranka je u skladu sa poreskim propisima imala obavezu da obračuna porez na dohodak i pripadajuće doprinose. Isti općinski savjet nije na jednokratno isplaćena sredstva fizičkim licima u ukupnom iznosu od 290,00 KM obračunao niti platio porez na dohodak i pripadajuće doprinose. Općinski savjet SBiH Sapna izvršio je isplatu dnevnica i naknada za korištenje vlastitog vozila u službene svrhe članovima i predsjedniku ovog organizacionog dijela u ukupnom iznosu od 478,76 KM, a nisu obračunati i uplaćeni porez na dohodak i doprinose. Općinski savjet SBiH Sapna, takođe, nije na isplaćene naknade posmatračima u ukupnom iznosu od 800,00 KM obračunao niti platio porez na dohodak i pripadajuće doprinose, te trоškоvi i оbаvеzе pо оvоm оsnоvu nisu ni iskazani u pоslоvnim knjigаmа i finаnsiјskоm izvјеštајu. SBiH nije iskazala tačne podatke o prometu ostvarenom po transakcijskim računima općinskih savjeta Banja Luka, Kalesija, GornjiVakuf-Uskoplje, Konjic, Prozor-Rama, Modriča i Jablanica - Kontrolom izvoda sa transakcijskog računa Općinskog savjeta SBiH Banja Luka, utvrđeno je podaci o početnom stanju, prometu ulaza i izlaza, te saldu na 31.12.2012. godine koji su iskazani ne odgovaraju podacima sa izvoda sa transakcijskog računa ovog organizacionog dijela. SBiH nije u obrascu 2-1 (pregled stanja blagajne) iskazala tačne podatke o prometu ostvarenom putem blagajni organizacionih dijelova SBiH Stari Grad Sarajevo, Banja Luka i Sapna, čime je prekršila odredbe člana 12. Pravilnika. Stranka nije pravilno vodila blagajničko poslovanje, niti je vršila popis sredstava u blagajni i usaglašavanje stvarnog i knjigovodstvenog stanja, što za rezultat ima pogrešno iskazivanje promet ulaza i promet izlaza u 2012. godini. OS SBiH Stari grad je isplate iz blagajne vršio na osnovu neadekvatne dokumentacije, tj. stranka je umjesto računa za reprezentaciju uz nalog isplate priložila potvrdu o primljenim sredstvima OS SBiH Banja Luka. Stranka je u obrascu 2-1 finansijskog izvještaja iskazala promet ulaza u iznosu od 4.000,00 KM, odnosno promet izlaza u iznosu od 5.391,00 KM, dok je prema podacima iz blagajničkih izvještaja promet ulaza iznosio 6.910,00 KM, a promet izlaza 8.201,00 KM. Općinski savjet SBiH Sapna je u obrascu 3-b (prilozi pravnih lica) iskazao prilog pravnog lica „COPYGRAF“ u iznosu od 2.076,75 KM, umjesto u obrascu 3-e (nenovčane donacije i računi koje stranka nije imala obavezu da plati), obzirom da je stranka ostvarila prihode po osnovu otpisanih obaveza prema pravnom licu „COPYGRAF“ Revizijom finansijskih izvještaja OS SBiH Banja Luka utvrđeno je da je ovaj organizacioni odbor ostvario prihode od kamata po osnovu transakcijskog računa (depoziti po viđenju) u iznosu od 36,75 KM, te prihode po osnovu kamata na oročena sredstva u iznosu od 1.360,44 KM koje nije evidentirao u svojim poslovnim knjigama Takođe je utvrđeno da je Općinski savjet SBiH interne prenose sredstava između organizacionih dijelova stranke iskazao kao prihode. Stranka za Bosnu i Hercegovinu nije pravilno iskazala prihode iz budžeta opština i nije navela nazive nivoa vlasti, čime je prekršila odredbe člana 19. Pravilnika. - Time što je interne prenose sredstava između organizacionih dijelova iskazala kao prihode iz budžeta, Centrala SBiH je uvećala prihode iz budžeta i ukupne prihode stranke za 160,80 KM; Stranka za BiH nije iskazala prihode iz budžeta Općine Konjic, a utvrđeno je da su iz budžeta ove općine Stranci za Bosnu i Hercegovinu isplaćena sredstva u iznosu od 19.216,44 KM, od čega je 16.780,92 KM uplaćeno na transakcijski račun, dok su sredstva u iznosu od 2.435,52 KM usmjerena za plaćanje obaveza po osnovu zakupnine OS SBiH Konjic prema Općini Konjic; Stranka za Bosnu i Hercegovini iz budžeta Općine Prozor-Rama primila sredstva u iznosu od 7.473,00 KM, a nije iskazala prihode iz budžeta ove općine; Utvrđeno je da su na transakcijski račun OS SBiH Modriča uplaćena sredstva iz budžeta Opštine Modriča u iznosu od 2.276,20 KM koje SBiH nije iskazala; Općinski savjet SBiH Banja Luka primio je iz budžeta Grad Banja Luka sredstva u iznosu od 1.255,45 KM koje nije iskazao; Stranka za Bosnu i Hercegovini je iskazala prihode iz budžeta Općine Kalesije u manjem iznosu za 1.352,50 KM; Revizijom je utvrđeno da su prihodi iz budžeta Općine Gornji Vakuf-Uskoplje iskazani u manjem iznosu za 2.100,00 KM; Utvrđeno je da su Stranci za Bosnu i Hercegovinu iz budžeta Opštine Kozarska Dubica uplaćena sredstva u iznosu od 2.903,94 KM, od čega su sredstva u iznosu od 1.500,00 KM uplaćena na transakcijski račun OS SBiH Prijedor, dok je 1.403,94 KM uplaćeno na račun fizičkog lica, na osnovu zahtjeva, a Stranka za Bosnu i Hercegovinu je iskazala prihode iz budžeta OpštineKozarska Dubica u iznosu od 1.500,00 KM, što je za 1.403,94 KM manje u odnosu na ostvarene prihode; Općina Živinice je uplatila na ime Stranke za BiH 4.500,00 KM na račun fizičkog lica, a stranke je iskazala prihode iz budžeta Općine Živinice u iznosu od 500,00 KM, što Služba za reviziju nije potvrdila tokom obavljanja revizije; Na osnovu podataka koje je dostavila Vlada Bosansko-Podrinjskog kantona utvrđeno je da su Stranci za Bosnu i Hercegovinu iz budžeta ovog kantona ukupno uplaćena sredstva u iznosu od 6.878,00 KM, a Stranka je prihode iz budžeta Bosansko-Podrinjskog kantona u obrascu 3-f iskazala kao prihode iz budžeta Općine Goražde. Takođe je utvrđeno da Stranka za Bosnu i Hercegovinu nije u finansijskom izvještaju iskazala prihode iz budžeta Opštine Novo Goražde u iznosu od 156,67 KM. Stranka za Bosnu i Hercegovinu nije u svojim poslovnim knjigama i godišnjem finansijskom izvještaju iskazala sve troškove nastale u 2012. godini, Revizijom je utvrđeno da je Stranka za Bosnu i Hercegovinu u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala troškove zakupa poslovnih prostora u manjem iznosu u odnosu na ugovorene cijene zakupa za sljedeće organizacione dijelove: OS Prozor-Rama u iznosu od 2.400,00 KM, OS SBiH Konjic u iznosu od 2.435,52 KM, Vijeće stranke Brčko Distrikt u iznosu od 770,00 KM, OS Gornji Vakuf u iznosu od 4.200,00 KM, OS Donji Vakuf u iznosu od 1.000,00 KM, OS Bužim u iznosu od 1.800,00 KM, OS Novi grad Sarajevo u iznosu od 2.820,00 KM, OS Kiseljak u iznosu od 660,00 KM, OS Novo Sarajevo u iznosu od 1.500,00 KM, OS Gradačac u iznosu od 267,00 KM, OS Kakanj u iznosu od 1.107,66 KM i OS Novi Travnik u iznosu od 175,50 KM. Stranka je dio troškova koji se odnose na troškove kampanje iskazala u obrascu 4-1 (režijsko-administrativni i ostali troškovi) godišnjeg finansijskogizvještaja, čime je prеkršila оdrеdbе člаnа 20., 21. i 22. Prаvilnikа. Kontrolom izvoda sa transakcijskog računa Općinskog savjeta SBiH Modriča, utvrđeno je da je ovaj odbor dobavljaču „Grafički studio ZR“ Gajić Mladen za usluge štampanjapredizbornog materijala platio ukupno 1.673,10 KM. Uvidom u obrazac 4-2 godišnjeg finansijskog izvještaja utvrđeno je da stranka nije iskazala troškove propagande. Revizijom je utvrđeno da Stranka za Bosnu i Hercegovinu nije u obrascu 5 pravilno iskazala svoje obaveze, odnosno da obrazac 5 nije popunjen u skladu sa odredbama člana 23. Pravilnika.- Centrala SBiH je u obrascu 5 na dan 31.12.2012. godine iskazala obaveze u ukupnom iznosu od 129.268,54 KM. Stranka, međutim, u obrascu nije iskazala obaveze prema dobavljačima po svakom dobavljaču pojedinačno, već samo u zbirnom iznosu. Služba za reviziju je utvrdila i da stranka nije vršila usaglašavanje obaveza sa dobavljačima, tako da u poslovnim knjigama iskazuje i obaveze za koje je po zakonu nastupila zastara: Stranka za Bosnu i Hercegovinu na dan 31.12.2012. godine prema Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH ima obaveze u iznosu 83.789,51 KM, i to: obaveze za zakup poslovnog prostora u iznosu od 83.300,00 KM i obaveze po osnovu električne energija i vode u ukupnom iznosu od 489,51 KM, a Stranke je u svojim poslovnim knjigama iskazala obaveze u iznosu od 502,02 KM; Općinski savjet SBiH Stari Grad je u obrascu 5 iskazao obaveze na dan 31.12.2012. godine u iznosu od 13.654,00 KM, dok prema podacima iz poslovnih knjiga obaveze ovog odbora iznose 18.069,51 KM; Općinski savjet SBiH Banja Luka nije u poslovnim knjigama vodio evidencije o obavezama prema dobavljačima, te nije u godišnjem finansijskom izvještaju iskazao obaveze prema dobavljačima na dan 31.12.2012. godine u iznosu od 182,10 KM.

Analize

500 funkcionera na glasačkim listićima već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou

Za oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini je prijavljeno ukupno 7736 kandidata/kinja. Od tog broja, njih 500 je već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou u proteklom mandatu, dok 7236 kandidata/kinja nisu obnašali nikakvu funkciju u mandatu 2010. – 2014. U posljednje četiri godine, na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou 794 osobe su … Više »

Koliko su partije u proteklom mandatu imale izvršnih funkcija i koliko nas partije koštaju

Članovi izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini u mandatu 2010. – 2014. su se najmanje bavili problemima koje su u predizbornom periodu obećali riješiti, a glavninu svog vremena su posvetili raspodjeli izbornog plijena, funkcija u nadzornim odborima, javnim preduzećima i sl. Ovaj pristup je Bosnu i Hercegovinu doveo u katastrofalnu situaciju. Put ka … Više »

Koliko su bili uspješni ministri u ispunjavanju predizbornih obećenja koje su dale njihove partije

Web stranica „Čiste liste“, koju realizuju Transparency International BiH  i UG “Zašto ne”, uz podršku 16 organizacija civilnog društva iz različitih krajeva BiH, analizirala je i učinak predstavnika političkih partija u izvršnoj vlasti, koji su participirali u radu državne i entitetskih Vlada u BiH. Učinak je analiziran na osnovu broja ispunjenih obećanja pojedinih partija, prema … Više »